Lidocaine, prilocaine cream


Endo Pharmaceuticals | Lidocaine, prilocaine cream (Medication)


Desc:

Ang Lidocaine at prilocaine cream ay karaniwang ginagamit bilang isang local anesthetic (pampamanhid) sa normal at walang sugat na balat at genital mucous areas, bago gawin ang mga minor procedures. Gumagana ito sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapamanhid ng balat at kalapit na lugar. ...

Side Effect:

Kadalasan, maaaring maranasan ang mga lokal na reaksyon tulad ng pamumutla, erythema (pamumula) at edema sa lugar kung saan ito ini-apply. Ang mga reaksyon ay pansamantala at karaniwang hindi malala. Sa bihirang pagkakataon, ang paunang reaksyon ay maaaring isang bahagyang pakiramdam ng pagkasunog o pangangati. Ang allergic reaction (sa karamihan ng mga kaso ay malubha - anaphylactic shock) sa mga local anesthetics na nabibilang sa grupong amide ay bihirang-bihira. Ang Prilocaine sa mataas na dosage ay maaaring magpataas sa antas ng methemoglobin (isang naiulat na kaso ng methemoglobinemia sa isang batang tatlong buwan ang edad, ay nakatanggap ng sulfonamides at EMLA cream ng sabay, na higit pa sa dosage na inirerekomenda, sa balat na walang sugat). Ang mga patch ng Lidocaine ay maaaring magdulot ng side-effects. Kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay naranasan, alisin ang iyong patch at huwag ibalik hanggang sa mawala ang mga sintomas. Sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay hindi nawala o lumubha: pakiramdam ng pagkasunog o kakulangan sa ginhawa sa lugar na pinaglagyan ng patch, pamumula o pamamaga ng balat sa ilalim ng patch. Ang ilang mga epekto ay maaaring maging seryoso. Ang mga sumusunod na sintomas ay hindi karaniwan, ngunit kung nakakaranas ka ng alinman sa mga ito, tawagan kaagad ang iyong doktor: pantal sa balat, pangangati, nahihirapang huminga o lumunok, pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o mas mababang mga binti, pamamalat, malamig at mamasa-masa na balat, mabilis na pulso o paghinga, hindi pangkaraniwang pagka-uhaw, pagduduwal, pagsusuka, pagkalito, kahinaan, pagkahilo, pagkahimatay. ...

Precaution:

Ang Lidocaine ay hindi dapat mailapat sa mga bukas na sugat sapagkat walang sapat na impormasyon tungkol sa pag-absorb nito sa ganitong kondisyon. Bago gamitin ang mga patch ng lidocaine sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa lidocaine; iba pang mga local anesthetics tulad ng bupivacaine, etidocaine, mepivacaine o prilocaine o anumang iba pang mga gamot. Ipaalam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung anong mga gamot (may reseta o wala), bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal ang iyong iniinom. Tiyaking banggitin ang anuman sa mga sumusunod: disopyramide, flecainide, mga gamot na inilalapat sa balat o bibig upang ibsan ang sakit, mexiletine, moricizine, procainamide, propafenone, quinidine at tocainide. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang dosage ng iyong mga gamot o maingat kang subaybayan kung makakaranas ka ng side-effect. ...