Losartan


Sandoz Limited | Losartan (Medication)


Desc:

Ang Losartan ay nasa isang klase ng mga medikasyong tinatawag na mga angiotensin II receptor antagonist na gumagawa sa pamamagitan ng pagpapanatili sa mga ugat mula sa pagsisikip, na nagpapababa sa presyon ng dugo at nagpapabuti sa daloy ng dugo. Ang gamot na ito ay ginagamit ng mag-isa o sa kombinasyong kasama ng ibang mga medikasyon upang gamutin ang altapresyon, pababain ang panganib ng atakeng serebral sa mga taong mayroong altapresyon at kondisyon sa pusong tinatawag na left ventricular hypertrophyto at upang gamutin ang sakit sa bato sa mga taong mayroong ikalawang uri ng dyabetis at altapresyon. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig, mayroon o walang kasamang pagkain, kadalasan ay isang beses sa isang araw, o ayon sa dinirekta ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagresponed sa paggagamot. Huwag tataasan ang dosis o dadalasan ang pag-inom ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kasama ng mga kinakailangang epekto, ang Losartan ay pwedeng magsanhi ng mga matitinding epektong tulad ng: isang reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; pakiramdam na para kang mahihimatay; sakit o pagsusunod kapag ikaw ay umiihi; maputlang balat, pagkahilo o pagkakapos ng hininga, mabilis na tibok ng puso, hirap sa konsentrasyon; pagsingasing, sakit ng dibdib; pagkaantok, pagkalito, mga pagbabago sa kalooban, dumalas na pagkauhaw, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pagsusuka; pamamaga, pagdagdag ng timbang, pakiramdam ng kakapusan ng hininga, pag-ihi ng mas kaunti o wala talaga; mabagal na tibok ng puso, mahinang pulso, panghihina ng kalamnan, pangingilabot na pakiramdam; sakit ng kalamnan, panlalambot o panghihina, lagnat, pagduduwal o pagsusuka, at ihing madilim ang kulay. Kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga ito, humingi ng agarang tulong medikal. Ang hindi masyadong seryosong epekto at mas karaniwang epekto ay may kasamang mga sumusunod: sipon o mga sintomas ng trangkaso tulad ng baradong ilong, pagbahing, pamamaga ng lalamunan, lagnat, tuyong ubo; mga pulikat ng kalamnan; sakit ng mga binti o likod; sakit ng tiyan, pagtatae; pagtatae; sakit ng ulo, pagkahilo; pakiramdam ng pagod; pagkapagod; o mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, sakit sa atay, kondyestib na pagpapalya ng puso, imbalanse sa elektrolayt tulad ng mababang mga lebel ng potasa sa iyong dugo; o kung ikaw ay nawalan ng tubig sa katawan. Dahil ang losartan ay pwedeng magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...