Magnesium salicylate


Novartis | Magnesium salicylate (Medication)


Desc:

Ang magnesiyo salicylate ay isang non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na salicylates. Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga sangkap sa katawan na nagdudulot ng pagsakit, lagnat, at pamamaga. Ang magnesiyo salicylate ay ginagamit upang mabawasan ang pagsakit, pamamaga, at paninigas ng kasukasuhan dahil sa rayuma. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng cholin magnisiyum salisileyt ay pananakit ng dibdib, ulser sa tiyan, pagduduwal, o pagsusuka. Ang mga pasyente ay dapat sabihin agad sa docor kung may maramdamang kakaiba ngunit may potensyal na malaking epekto: malubhang sakit sa tiyan, madaling magkapasa o pagdurugo, mabilis na tibok ng puso, patuloy na pagduduwal o pagsusuka, hindi pangkaraniwang pagkapagod, pagbabago sa dami o kulay ng ihi, pagdidilaw ng mata o balat, hindi pangkaraniwang pagdurugo at pagkawala ng pandinig. Kumuha ng agarang tulong medikal kung mayroon kang sakit sa dibdib, kahinaan, igsi ng paghinga, utal na pagsasalita, o mga problema sa paningin o balanse. Ang gamot na ito ay maaari ring magdulot ng mga malubhang epekto sa tiyan o mga bituka, kabilang ang pagdurugo o pagbubutas (pagbubuo ng isang butas). Ang mga kondisyong ito ay maaaring nakamamatay at maaaring mangyari nang walang babala habang umiinom ka ng magnisiyum salisileyt, lalo na sa mga may edad na o nakakatanda. Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang mga sintomas ng pagdurugo ng tiyan tulad ng itim, madugong, o mabalam na dumi, o pag-ubo ng dugo o pagsusuka na parang may mga giniling na kape. ...

Precaution:

Bago uminom magnisiyum salisileyt, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang hika, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, pagdurugo ng tiyan o bituka, diyabetes, anemiya, pagdurugo, sakit sa atay at bato, mga polong ng ilong, isang kakulangan ng genetika na ensaym, o kung ikaw ay natuyuan ng tubig sa katawan. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga problemang nagbabanta sa puso o sirkulasyon tulad ng atake sa puso o istrok, lalo na kung gagamitin mo ito ng matagal. Huwag gumamit ng magnisiyum salisileyt bago o pagkatapos ng operasyon ng baypas ng puso (koronarya arterya baypas grap, o CABG). Ang gamot na ito ay hindi dapat ibigay sa isang bata o tinedyer na may lagnat, lalo na kung ang bata ay mayroon ding mga sintomas ng trangkaso o bulutong. Ang mga salisilayt ay maaaring maging sanhi ng isang malubha at kung minsan nakamamatay na kondisyon na tinatawag na sindrom na Reye sa mga bata. ...