Aldoril


BCM | Aldoril (Medication)


Desc:

Ang Aldoril (kombinasyon ng hydrochlorothiazide at methyldopa) ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (altapresyon). Pinabababa ng methyldopa ang iyong presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga lebel ng ilang kemikal sa iyong dugo. Pinapayagan nito ang iyong mga ugat (mga ugat at arterya) na magrelaks (lumawak) at ang iyong puso na tumibok na mas mabagal at madali. Ang Hydrochlorothiazide ay isang thiazide na diyuretiko (tabletang tubig) na tumutulong sa pagpigil ng iyong katawan mula sa pagsipsip ng sobrang asin, na maaaring magsanhing retensyon ng tubig. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng methyldopa ay malumanay at may kasamang: pagkaantok; tuyong bibig; pagod; edema sa hita; bradikardiya; pagduduwal; pasusuka; konstipasyon; pagtatae; sakit ng ulo, pagkalito, pagkahilo; myalgia, arthralgia, paresthesia; depresyon, sikosis, mga bangungot. Ang pagkahilo, pagkaantok, sakit ng ulo, pagbabara ng ilong, at panghihina ay maaaring mangyari, lalo na kapag sinimulan mo ang paggagamot na ito at kung tumaas ang iiyong dosis, kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihan ng maagap ang iyong doktor o parmaseukto. Sa mga madalang na kaso, ang medikasyong ito ay maaaring magpataas ng iyong lebel ng ilang natural na substansya na gawa ng katawan (prolactin). Para sa mga babae, ang pagtaas ng prolactin na ito ay maaaring magresulta sa hindi gustong gatas sa suso, nalaktwan/humdintong regla, o hirap na pagbubuntis. Para sa mga lalaki, ito ay maaaring magresulta sa bumabang pansekswal na abilidad, kawalan ng kakayahang maglabas ng tamod, o lumaking mga suso. Kung ikaw ay may mabuong mga ganitong sintomas, sabihin agad sa iyong doktor. Ang hindi malamang ngunit napakaseryosong epekto ay maaaring mangyari, tulad ng: pamamaga ng mga bukong-bukong/paa, hindi inasahan o mabilis na pagbigat, hindi pangkaraniwang pagpapasa o pagdurugo, inboluntaryong mga paggalaw, sakit sa kasu-kasuan/kalamnan, pagbabago sa pag-iisip/kalooban (halimbawa, pagkalito, depresyon), mga senyales ng inpeksyon (halimbawam lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan). Humingi ng agarang tulong medikal kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong mga epektong ito ang mangyari: sakit ng dibdib, mabagal/mabilis/iregular na tibok ng puso. Ang gamot na ito maaaring paminsan-minsang magsanhi ng seryosong (madalang na nakamamatay) sakit sa atay. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Aldoril, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Bago gamitin ang gamot na ito, komunsulta sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong: sakit sa atay (halimbawa, hepataitis o sirosis), kasaysayan ng sakit sa atay na sanhi ng mga medikasyon. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: mababang bilang ng pulang selula sa dugo (halimbawa, hemolitikong anemya), ilang genetikong mga kondisyon (kakulangan sa glucose-6-phosphate dehydrogenase), pagpapalya ng puso, sakit sa bato, sakit sa atay, atakeng serebral/ transient ischemic na atake, pheochromocytoma, sakit ni Parkinson. Ang gamot na ito ay maaaring gawi kang nahihilo o naaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista na gumagamit ka ng medikasyon ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...