Allerfexo


Sanofi-Aventis | Allerfexo (Medication)


Desc:

Ang Allerfexo/fexofenadine ay isang antihistamine na parmaseutikal na gamot na ginagamit sa paggagamot ng hay fever, mga sintomas ng alerhiya, at urtikarya. Binabawasan nito ang mga epekto ng natural na kemikal ng histamine sa katawan. Ang histamine ay pwedeng magprodyus ng mga sintomas ng pagbahing, pangangati, matubig na mata, at makating ilong. Ang Allegra ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng pampanahong mga alerhiya (hay fever) sa mga adulto at bata. ...

Side Effect:

Ihinto ang paggamit ng fexofenadine at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong lagnat, ginaw, sakit ng katawan, ubo, o ibang mga sintomas ng trangkaso. Ang hindi masyadong epekto ay maaaring may kasamang: pagduduwal, pagtatae, pag-iiba ng tiyan; pulikat na panregla; pagkaantok; pakiramdam na pagod; sakit ng ulo; o sakit ng kalamnan o likod. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay hindi hiyang sa kahit anong gamot, o kung ikaw ay mayroong sakit sa bato. Huwag iinumin ang Allerfexo kasama ang mga katas ng prutas (mansanas, kahel, o ubas). Inumin ang nabubuwag na tableta sa walang lamang tiyan, 1 oras man lang bago o 2 oras pagkatapos ng pagkain. Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng medikasyong iyong ginagamit (may reseta, walang reseta, bitamina, at gamot na erbal). ...