Allergodil


Meda Pharmaceuticals | Allergodil (Medication)


Desc:

Ang Allergodil/azelastine ay ginagamit lamang bilang pang-ilong na langhapan para sa paggagamot ng mga sintomas ng pana-panahong allergic rhinitis, tulad ng makating ilong, pagbahing, at pagkati ng ilong sa mga adulto at batang edad 12 o mas mataas. Ito ay isang antihistamine, isang kemikal na humaharang sa mga epekto ng histamine, ibang kemikal na responsible sa ilang mga sintomas ng reaksyong alerdyi. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring may kasamang: mapait na panlasa sa bibig, sakit ng ulo, pagkaantok. Kumuha ng emerhensiyang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha, mga labi, dila, o lalamunan. Itigil ang paggamit ng Allergodil at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga seryosong epetko: bronchospasm (pagkakapos sa hininga, paninikip ng dibdib, pagbahing); o mabilis at hindi pantay na mga tibok ng puso. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Allergodil, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang medikal kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap (tulad ng mga preserbatibong tulad ng benzalkonium chloride), na maaaring magsanhi ng mga reaskyong alerdyi o ibang mga problema. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang naaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak. Ang medikasyong ito ay dapat na gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan habang nagbubuntis. Pag-usapan ang mga panganib at benepisyo kasama ang iyong doktor. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: mga problema sa bato. ...