Almotrex


Solvay | Almotrex (Medication)


Desc:

Ang Almotrex isang gamot sa sakit ng ulo na nagpapakitid ng mga ugat sa utak. Ang Almotrex ay nagbabawas rin sa mga substansya ng katawan na naggagantilyo sa mga sakit ng ulo, sakit, pagduduwal, pagkasensitibo sa liwanag at tunog, at ibang mga sintomas ng sobrang sakit ng ulo. Ang Almotrex ay ginagamit rin upang gamutin ang sobrang sakit ng ulo sa mga adulto o mga batang 12 taon man lang. ang Almotrex ay maggagamot lamang sa sakit ng ulo na nagsimula na. Hindi nito pinipigilan ang mga sakit ng ulo o babawasan ang mga bilang ng atake. Ang Almotrex ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang mga karaniwang tensyong sakit ng ulo, sakit ng ulo na nagsasanhi ng kawalan ng paggalaw sa isang bahagi ng katawan, o kahit anong sakit ng ulo na parang iba mula sa mga karaniwang sobrang sakit ng ulo. ...

Side Effect:

Ihinto ang paggamit ng Almotrex at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: pakiramdam ng sakit o paninikip ng iyong panga, leeg, o lalamunan; sakit ng dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduduwal, pamamawis, pangkalahatang sakit na pakiramdam; biglang pamamanhid o panghihinga, lalo sa isang bahagi ng katawan; biglang matinding sakit ng ulo, pagkalito, problema sa paningin, pananalita, o balanse; bigla at matinding sakit ng tiyan at madugong pagtatae; pamamanhid o pangingilabot at maputla o kulay asul na hitsura ng iyong mga daliri sa kamay o paa; o kung ikaw ay gumagamit rin ng mga anti-depressant – agitasyon, mga halusinasyon, lagnat, mabilis na tibok ng puso, sobrang aktibong mga repleks, pagduduwal, pagsusuka,pagtatae, kawalan ng koordinasyon, pagkahimatay. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: tuyong bibig, pagduduwal, pagsusuka; presyur o mabigat na pakiramdam sa kahit anong parte ng katawan; malumanay na sakit ng ulo (hindi sobrang sakit ng ulo); pagkahilo, pagkaantok; o init, pamumula, o malumanay na pangingilabot sa ilalim ng iyong balat. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinmas sa mga senyales ng reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa pamamaga ng mukha, mga labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Ang mga produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap, na pwedeng magsanhi ng mga reaksyong alerdyi o ibang mga problema. Bago gamitin ang medikasyong ito, komunsulta sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay may kasaysayan ng: sakit sa puso (halimbawa, sakit ng dibdib, atake ng puso), bumabang pagdaloy ng dugo sa utak (halimbawa, atakeng serebral, transient schemic na atake), sakit sa sirkulasyon ng dugo, hindi kontroladong altapresyon, ilang mga uri ng sakit ng ulo (kontrolado), mataas na kolesterol, sobrang timbang, naninigarilyo, babae pagkatapos ng menopos, lalaking higit 40 taon. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo o naaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...