Beepen VK


GlaxoSmithKline | Beepen VK (Medication)


Desc:

Ang Beepen-VK / penicillin ay isang antibiotiko na ginagamit upang gamutin at maiwasan ang isang malawak na iba't ibang mga impeksyon sa bakterya. Ang antibiotikong ito ay gumagamot at pinipigilan lamang ang mga impeksyon sa bakterya, hindi ito gumagana sa mga impeksyon sa virus tulad ng karaniwang sipon, trangkaso. Kunin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ng Beepen-VK (penicillin V potassium) ay dapat matukoy alinsunod sa pakiramdam sa sanhi ng organismo at kalubhaan ng impeksyon, at nababagay sa klinikal na tugon ng pasyente. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto ay kinabibilangan ng:masakit na tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at mga sugat sa bibig. Hindi karaniwan, maaari kang magkaroon ng isang itim at balbon na dila. Ang bihira, ngunit ang mga seryosong epekto ay:hindi pangkaraniwang pagkapagod, sakit sa kasukasuan o kalamnan, madaling pagkapaso o pagdurugo. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi sa penicilin, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng sakit sa atay o bato. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...