Alvesco


Altana Pharma AG | Alvesco (Medication)


Desc:

Ang Alvesco ay isang gawa ng taong kortikosteroyd. Pinipigilan nito ang paglabas ng mga substansya sa katawan na nagsasanhi ng implamasyon. Ang Alvesco ay ginagamit upang pigilan ang mga atake ng hika sa mga adulto at batang edad 12 o mas mataas. Kapag ginamit ng regular, ayon sa pinreskriba ng iyong tagapagbigay ng serbisyong medikal, ito ay tumutulong sa pagpigil at pagkontrol ng mga sintomas ng hika. ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga seryosong epektong ito: pagbahing, nabulunan, o ibang mga problema sa paghinga pagkatapos gamitin ang Alvesco; mga sugat o puting pitsa sa iyong bibig o lalamunan; mga problema sa paningin; tuyong bibig, nasusunog o iritasyon ng iyong bibig; mga puting pitsa o sugat sa loob ng bibig; makati o baradong ilong, pamamaga ng lalamunan; paos na boses; malumanay na pangangati o pamamantal; sakit ng kasu-kasuan; o sakit ng ulo. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Sa lahat ng nilalanghap ng mga kortekosteroyd, ang Alvesco ay dapat na gamitin ng may ingat sa mga pasyenteng may aktibong pulmonyang tuberkolusis o asimtomatiko, pang-halamang-singaw, pang-mikrobyo o bakteryal at kung ang mga pasyenteng ito ay tamang ginamot lamang. Ang Alvesco (katulad ng ibang pang-implamasyong mga kortikosteroyd) ay hindi tinukoy para sa paggagamot ng status asthmaticus o ibang akyut na episodyo ng hika kung saan ang mga intensibong paraan ay kinakailangan. Ang mga sistematikong epekto ng nilalanghap na kortikosteroyd ay maaaring mangyari partikular kapag gumagamit ng mataas na dosis sa matagal na panahon. Ang mga epektong ito ay mas hindi karaniwan kaysa mga pambibig na kortikosteroyd. Ang mga posibleng sistematikong epekto ay may kasamang pang-batong supresyon, pagbagal ng paglaki sa mga bata at kabataan, bumabang densidad ng buto, mga katarata at glawkoma. Kaya naman mahalagang pagkatapis magkaroon ng control sa hika, ang dosis ng nilalanghap na kortikosteroyd ay mabawasan sa pinakamababang epektibong dosis. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...