AmBisome


Astellas Pharma | AmBisome (Medication)


Desc:

Ang AmBisome ay ginagamit upang patayin ang mga halamang-singaw na nagsasanhi ng mga seryoso o banta sa buhay na mga inpeksyon. Ang AmBisome ay hindi epektibo laban sa mga inpeksyong sanhi ng bakterya o mga mikrobyo. Ang AmBisome ay tinukoy para sa paggagamot ng mga matinding sistemikong at/o malalim na mycoses, ang paggagamot ng visceral leishmaniasis sa mga immunocompetent na mga pasyente kasama ang mga adulto at bata, ang empirical na paggagamot ng mga presumed na inpeksyong pang-halamang-singaw. ...

Side Effect:

Ang mga problema sa tiyan o bituka kasama ang pagduduwal, pagsusuka o pagtatae ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, kontakin ang iyong doktor. Hindi malamang mangyari ngunit sabihan agad ang iyong doktor kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sumusunod: pagputok/pamamantal ng balat, pangangati, pamamaga. Kung ikaw ay may mapansing ibang mga epektong hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang AmBisome, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung iakw ay hindi hiyang dito; o kung ikaw ay may kahit anong ibang mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap na pwedeng magsanhi ng mga reaksyong alerdyi o ibang mga problema. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: mga transpyusyon ng puting selula ng dugo (leukosayt), sakit ng puso (halimbawa, iregular na tibok ng puso, kondyestib na pagpapalya ng puso), sakit sa atay, sakit sa bato. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...