Amias


Takeda Pharmaceutical Company | Amias (Medication)


Desc:

Ang mga tableta ng Amias ay may lamang aktibong sangkap na tinatawag na candesartan, na isang angiotensin II antagonist na gamot. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpaparelaks sa mga ugat at pinababa nito ang presyon ng dugo. Binabawasan rin ng Amias ang dami ng gawain ng puso na kailangang gawin upang makatulong sa pagpapaginhawa ng mga sintomas ng pagpapalya ng puso. Ang mga tableta ng Amias ay iniinom gamit ang bibig, mayroon o walang pagkain, sa eksaktong dosis ayon sa pinreskriba ng iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Amias ay: pagkahilo, sakit ng ulo, inpeksyon sa respiratoryong trak at vertigo. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, kailangang sabihan ang iyong doktor. Ang ibang mas seryosong epekto, na nangangailangan ng agarang tulong medikal ay may kasamang: angioedema, sakit ng likod o kasu-kasuan, sakit o panlalambot ng kalamnan, mga problema sa dugo at utak ng buto, pag-ubo, pangangati, mga problema sa bato, problema sa atay, problemang metabolik, pagduduwal, pamamantal, at urtikarya. Ang bumabang presyon ng dugo at pagkapagod ay pwede ding mangyaro. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at ang iyong kasaysayang medikal. Dahil ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Ang alak ay hindi inirirekomenda. Ang Amias ay hindi inirirekomenda sa mga taong may edad na mas mababa sa 18. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...