Amokisan


Watson Pharmaceuticals | Amokisan (Medication)


Desc:

Ang kahit sinumang isinasaalang-alang ang paggamit ng Amokisan o ibang antidepressant sa bata, kabataan o batang adulot ay dapat na ibalanse ang panganib kasama ng klinikal na pangangailangan. Ang Amokisan /amoxapine ay tinukoy para sa paginhawahin ang mga sintomas ng depresyon ng mga pasyenteng mayroong neurotic o reaktib na depresib na karamdaman kasama ng mga endogenous at sikotikong mga depresyon. Ito ay tinukoy para sa depresyong sinamahan ng pagkabalisa o agitasyon. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang uri ng mga masamang reaksyon ay may kasamang: pagkaantok, tuyong bibgi, konstipasyon, at malabong paningin. Ang pagkabalisa, hindi pagkakatulog, walang kapahingahan, pagkakaba, mga palpitasyon, pangangatog, pagkalito, pagkasigla, mga bangungot, ataksya, mga alterasyon sa paterno ng EEG. ...

Precaution:

Ang mga pasyenteng manik depresib ay maaaring makaranas ng paghalili papuntang manic na bahagi. Ang mga may pasyenteng may skisoprenya ay maaaring makabuo ng mga tumaas na sintomas ng sikosis; mga pasyenteng may paranoyd na simtomatolohiya ay maaaring mayroong pagmamalabis ng mga sintomas. Ito ay maaaring mangailangan ng reduksyon ng dosis o ng karagdagan ng malaking pampakalma sa terapeutikong rehimen. Ang mga gamot na antidepressant ay pwedeng magsanhi ng mga pamamantal at/o lagnat sa gamot sa mga madaling tablan na mga indibidwal. Ang mga reaksyong alerdyi na ito ay maaaring, sa madalang na mga kaso, maging matindi. ...