Amphocil


AstraZeneca | Amphocil (Medication)


Desc:

Ang Amphocil ay ginagamit sa paggagamot ng nangangailangan ng instrumento na mga inpeksyong sanhi ng halamang-singaw na sanhi ng mga organismong madaling tablan ng amphotericin, sa mga adulto at batang >12 taon. Ang Amphocil ay isang pirming kompleks na Amphotericin B at sodium cholesterol sulfate, at ay hindi masyadong epektibo kaysa sa kombensyonal na Amphotericin B sa katumbas na dosis, kahit na sa mas mataas na natitiis na dosis ay katumbas sa mas epektibo kaysa Amphotericin B. Ang Amphotericil ay isang makrosiklik na antibiyutikong may fungicidal na gawain laban sa vmaraming klasr ng mga uri ng halamang singaw. ...

Side Effect:

Ang lagnat, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, sakit ng likod, pamamantal, mga abnormalidad sa bato (halimbawa, hapokalemya, tumaas na creatinine, tumaas na yurya) at biokemistri ng atay (halimbawa, bilirubinaemia, tumaas na alkaline phosphatase) ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyon ito,mag-ingat sa iyong panghihinang pangbato, imonitor ang paggawang hepatic at pangbato, bilang ng dugo at plasma elektrolayt. Iwasan ang mabilis na inf. Ang panganib ng Anaphylaxis; iadminestera ang eksam ng dosis bago inf. Mag-ingat kung ikaw ay gumagamit ng mga medikasyong tulad ng mga gamot na nephrotoxic, mga kortikosteroyd, corticotropin (ACTH), digitalis glycosides, pamparelaks ng kalamnan, antiarrhythmic na ahente, flucytosine. ...