Ampyra


Acorda Therapeutics | Ampyra (Medication)


Desc:

Ang Ampyra/dalfampridine ay isang pambibig na tableta at tanging gamot na nagpapabut sa paglalakad ng mga pasyenteng mayroong multiple sclerosis (MS). Ang Ampyra ay isang tagaharang ng malawak na spektrum na potasang tsanel, at unang MS medikasyon na iniiisip upang pabutihin sa signal na sa pamamagitan ng paghaharang ng ilang mga pagtagas ng potasa. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Ampyra ay: inpeksyong pang-ihing trak, hirap sa patutulog (hindi pagkakatulog), pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal, panghihina, sakit ng likod, mga problema sa balanse, multiple sclerosis relapse, pagsusunog, panginginig o pangangati ng balat, iritasyon sa ilong at lalamunan, konstipasyon, hindi natunawan, sakit ng lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Ampyra, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Ipaalam sa iyong doktor at parmaseutiko kung anong medikasyong may reseta o wala, mga bitamina, suplementong nutrisyonal, at produktong erbal ang iyong ginagamit o balak gamitin. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng sumpong at kung ikaw ay may sakit sa bato. Malamang na sasabihin sa iyo ng doktor na huwag kang gagamit ng dalfampridine. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon ng abnormal na electroencephalogram (EEG, isang eksam na sumusukat ng elektrikal na gawain ng utak. ) Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...