Anorex


Crinex Laboratories | Anorex (Medication)


Desc:

Ang Anorex ay isang simpatomimetikong amine, na katulad sa amphetamine. Ito rin ay kilala bilang anorectic” o anorexigenic” na gamot. Ang Anorex ay nagpapasigla sa sentrong sistemang nerbos (mga nerb at utak), na nagpapataas sa iyong bilis ng tibok ng puso at presyon ng dugo at nagpapababa sa iyong ganang kumain. Ang Anorex ay ginagamit para sa maikling panahong suplemento sa diyeta at ehersisyo sa paggagamot ng sobrang timbang. Ang Anorex ay maaari ring gamitin para sa ibang layunin bukod sa mga nakalista sa medikasyong gabay. ...

Side Effect:

Kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto, ihinto ang paggamit ng Anorex at humingi ng agarang atensyong medikal: reaskyong alerdyi (hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o pamamantal); iregular na tibok ng puso o sobrang taas na presyon ng dugo (matinding sakit ng ulo, malabong paningin); o mga halusinasyon, abnormal na gawi, o pagkalito. Ang iba, hindi masyadong epekto na maaaring mas malamang mangyari: kawalan ng kapahingahan o pangangatog, pagkakaba o pagkabalisa, sakit ng ulo o pagkahilo, hindi pagkakatulog, tuyong bibig o hindi kaaya-ayang panlasa sa bibig, pagtatae o konstipasyon, o pagkainutil o mga pagbabago sa iyong pansekswal na drayb. ...

Precaution:

Mag-ingat kapag magmamaneho, gumagamit ng makina, o gumagawa ng ibang mapanganib na gawain. Ang Anorex ay maaaring magsanhi ng pagkahilo, malabong paningin, o kawalan ng kapahingahan, at maaaring itago nito ang mga sintomas ng matinding pagkapagod. Kung ikaw ay makaranas ng mga epektong ito, iwasan ang mga mapanganib na gawain. Ang Anorex ay bumubuo ng gawi. Pwede kang mga pisikal at sikolohikal na nakadepende sa medikasyong ito, at ang mga epektong pagtigil ay maaaring mangyari kung bigla mong ihihinto ang paggamit nito pagkatapos ng ilang mga linggo ng patuloy na paggamit. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa dahan-dahang paghinto ng medikasyong ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...