Anxiset - E


Alphapharm | Anxiset - E (Medication)


Desc:

Ang Anxiset-E/escitalopram ay ginagamit para sa paggagamot ng malaking depresib na karamdaman at pangkalahatang pagkabalisang karamdaman sa mga adulto. Mayroong ilang mga ebidensyang pabor sa escitalopram kaysa sa mga antidepressant na citalopram at fluoxetine sa unang dalawang linggo ng malaking depresyon. Ang Anxiset-E/escitalopram ay nasa isang klase ng mga antidepressant na tinatawag na serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapataas sa dami ng serotonin, isang natural na substansya sa utak na tumutulong sa pagpapanatili ng balanse sa pag-iisip. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong doktor kung allinman sa mga sintomas na ito ang matindin o ayaw mawala: pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, konstipasyon, pagbabago sa drayb o kakayahan sa pakikipagtalik, pagkaantok, dumaming pagpapawis, pagkahilo, pangangasim ng sikmura, sakit ng tiyan, sobrang pagkapagod, tuyong bibig, tumaas na ganang kumain, mga sintomas na parang sa trangkaso, makating ilong, pagbahing. Ang ilang mga epekto ay pwedeng maging seryoso. Kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan agad ang iyong doktor: hindi pangkaraniwang pagkasigla, nakakakita ng mga bagay at nakakarinig ng mga boses na hindi totoo (halusinasyon), lagnat, pamamawis, pagkalito, mabilis o iregular na tibok ng puso, at matinding katigasan ng mga kalamnan. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa escitalopram o kung ikaw ay mayroong ibang mga alerhiya. Huwag gumamit ng escitalopram kung ikaw ay gumagamit ng MAO inhibito (furazolidone, isocarboxazid, phenelzine, rasagiline, selegiline, o tranylcypromine). Ang mga seryoso at minsang nakamamatay ng mga reaksyong ay pwedeng mangyari kapag ginamit ang mga gamot na ito kasama ng escitalopram. Dapat kang maghintay ng 14 araw man lang pagkatapos ihinto ang MAO inhibitor bago ka pwedeng gumamit ng escitalopram. Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng antidepressant na iyong maaaring gamitin. Upang masigurong ligtas mong magagamit ang escitalopram, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga kondisiyong ito: sakit sa atay o bato; mga sumpong o epilepsy; depresyong manik; o kasaysayan ng abuso sa droga o mga kaisipang pagkakamatay. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...