Apatef


AstraZeneca | Apatef (Medication)


Desc:

Ang Apatef/cefotetan ay ginagamit para sa paggagamot ng mga inpeksyong sanhing ilang bakterya sa maraming parte ng katawan, kasama ng tiyan (katawan), dibdib at mga reproduktibong organo ng babae. Ito rin ay maaaring ibigay upang pigilan ang mga inpeksyon bago, habang o pagkatapos ng operasyon. Ngunit, katulad ng ibang mga antibiyutiko, ang Apatef ay hindi gagana laban sa mga sipon, trangkaso, o ibang inpeksyong sanhi ng mikrobyo. It ay ibinibigay bilang likido para sa pagturok sa ugat o kalamnan at ibinibigay sa iyong ng isang medikal na propesyonal. ...

Side Effect:

Ang Apatef ay naobserbahang nagsasanhing hematolohikal, gastrointestinal, haypersensitibo, hepatiko, pang-ihi, urogenital at mga lokal na epekto. Ang mga ito ay may kasamang: agranulocytosis; mga reaksyong anaphylactic; mga elebasyon sa pwet o serum creatinine; lagnat; hemolitikong anemya; leukopenia; nephrotoxicity; tumagal na prothrombin ng mayroon o walang pagdurugo; pseudomembranous na kolaitis; trombosaytopenya; urtikarya. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Apatef, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyan sa cefotetan o sa ibang mga cephalosporin; o sa mga penisilin; o kung ikaw ay mayroong ibang mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap, na pwedeng magsanhi ng mga reaksyong alerdyi o ibang mga problema. Kausapin ang iyong parmaseutiko para sa mas maraming detalye. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa tiyan/bituka (halimbawa, kolaitis), paggamit/pag-abuso sa alak. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...