Apokyn


Mylan Laboratories | Apokyn (Medication)


Desc:

Ang Apokyn/apomorphine ay ginagamit bilang panturok, ayon sa kinakalangan, upang gamutin ang kawalan ng kontrol sa paggalaw ng katawan sa mga taong may paunang Parkinson’s disease (PD). Ang kondisyong ito ay tinatawag rin na hypomobility o off na mga episodyo. Ang off na episodyo ay maaaring may kasamang mga sintomas ng paninigas ng kalamnan, mabagal na paggalaw, at hirap gumalaw. Ang Apokyn ay maaaring magpabuti sa iyong abilidad upang kontrolin ang iyong mga paggalaw kung ito ay ginagamit habang off na episodyo. Ito ay maaaring makatulong sa iyong maglakad, magsalita, o magpaikot-ikot ng mas madali. Ang Apokyn ay hindi ginagamit upang gamutin ang off na episodyo. Ang Apokyn ay hindi pumapalit sa iyong ibang mga gamot para sa PD. ...

Side Effect:

Ang mga epektong pwedeng mangyari at mag-iba mula sa malumanay hanggang matindi. Ang mga hindi masyadong epekto ay may kasamang: pagpapasa, pangangati, o paninigas ng iyong balat kung saan ibinigay ang pagtuturok; tumaas na pansekswal na pagnanasa; depres na kalooban, sakit ng ulo; maputlang balat, dumaming pamamawis; init, pamumula, o tusok-tusok sa ilalim ng iyong balat; pagkahilo, pagkaantok, paghikab; makating ilong; pamamaga ng iyong mga kamay o paa; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); sakit ng kasu-kasuan; o konstipasyon o pagtatae. Ang mga mas matinding epekto ay may kasamang: reaksyong alerdyi: pagduduwal o pagsusuka na tumutuloy pagkatapos uminom ng medikasyong pangontra pagduduwal; pagkahilo (lalo kapag tumayo); pagbagsak o pagkahimatay; sakit ng dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat papuntang braso o balikat, pamamawis, pangkalahatang karamdaman; pagkalito, halusinasyon; walang pahingang paggalaw ng kalamnan sa iyong mga mata, dila, panga, o leeg; pangangatog; o pagtayo ng ari ng lalaki na masakit o tumatagal sa loob ng 4 na oras o higita pa. humingi ng agarang tulong medikal kung alinman sa mga ito ang mangyari. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa apomorphine, o sa ibang mga gamot, o kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang mga alerhiya. Bago gamitin ang Apokyn, siguraduhing sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan ang tungkol sa iyong mga kondisyong medikal kasama ng pagkahilo, pagkahimatay, mababang presyon ng dugo, hika, mga problema sa atay, mga problema sa bato, mga problema sa puso, karamdaman sa pag-iisip tulad ng sikotikong karamdaman, hindi hiyang sa kahit anong gamot na may lamang sulphites, nagkaroon ng atakeng serebral o ibang mga problema sa utak, o pag-inom ng alak. Dahil ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...