Apovent


Apotex Inc. | Apovent (Medication)


Desc:

Ang Apovent/ipratropium-inhalation ay ginagamit para sa sustentong paggagamot ng bronchospasam na kaugnay ng chronic obstructive pulmonary disease, kasama ng kronik na brongkitis at empaysema. Ang Apovent ay isang bronchodilator na nagpapalawak (nagpapalaki) sa mga daanan ng hangin (bronchi) sa baga. Ito ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng hika, sipon, alerhiya, at chronic obstructive pulmonary disease (COPD) dahil sa empaysema o kronik na brongkitis. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang matindi o ayaw mawala; pagkahilo, pagduduwal, pangangasim ng sikmura, konstipasyon, tuyong bibig, hirap umihi, sakit kapag umihi, madalas na pag-ihi, sakit ng likod. Ang ibang mga epekto ay pwedeng maging seryoso. Kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan agad ang iyong doktor: pamamantal, pangangati, pamamaga ng mata, mukha, labi, dila, lalamunan, kamay, paa, bukong-bukong, o binti, pagkapaos, hirap sa paghinga o paglunok, mabilis o kumakabog na tibok ng puso, sakit ng dibdib. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyansa ipratropium o kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: glawkoma, problema sa prosteyt, mga alerhiya (lalona sa atropine o ibang mga deribatibo ng belladonna). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...