Apsol


Square Pharmaceuticals | Apsol (Medication)


Desc:

Ang Apsol ay isang preparasyon ng amlexanox. Ang amlexanox ay ibinibigay sa bibig sa pangangasiwa ng hika at ibang allergic rhinitis. Ito rin ay ginagamit sa pangangasiwa ng aphthous na mga ulser (ulserasyon sa bibig). Inumin ang medikasyong ito gamit ang bibig lamang. Gamitin ito agad kung ikaw ay may mapansing canker sore na namumuo, kadalasan ay 4 na beses araw-araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Gamitin ang gamot na ito hanggang sa ang sugat ay gumaling. Ang paste ay dapat na ilagay agad pagkatapos mapansin ang mga sintomas ng aphthous na ulser at dapat na gamitin apat nab eses araw-araw, mas mainman pagkatapos ang pangangalagang pambibig pagkatapos ng agahan, tanghalian, at bago matulog. ...

Side Effect:

Ang mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ay maaaring mangyari, tulad ng: dumaming sugat sa bibig, pagduduwal, pagtatae. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Ang ibang mga epekto ay may kasamang nawawalang sakit, kirot at/o pagsusunog sa bahaging nilagyan. Ang mga minsang masamang reaksyon ay maaaring mangyari tulad ng: kontak na mukosaitis, pagduduwal, at pagtatae. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor/dentista o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: mga problema sa sistemang kaligtasan sa sakit. Iwasan ang alkohol at nicotine dahil ang mga produktong ito ay pwedeng makairita sa mga sugat. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...