Astepro


Meda Pharmaceuticals | Astepro (Medication)


Desc:

Ang Astepro Nasal Spray ay nagpipigil sa pagbahing, pangangati, makating ilong, at ibang mga sintomas ng ilong sa mga adulto at batang edad 12 taon o higit pa. Ang Astepro Nasal Spray ay may lamang azelastine, isang antihistamine (kemikal) na humaharang sa mga epekto ng histamine, ibang kemikal na responsable sa ilang sintomas ng reaksyong alerdyi. Ang mga histamine ay nagpuprodyus ng mga sintomas ng pagbahing, pangangati, matubig na mata, at makating ilong. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Astepro ay ang mapait na panlasa na nangyari sa 1 kada 5 taong gumagamit nito. Ang pagkapagod, pagdagdag ng timbang ay naiulat rin. Ang ibang mga naiulat na sintomas ay may kasamang sakit ng ulo, iristasyon ng ilong, pamamaga ng lalamunan, tuyong bibig, at pagbahing. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Astepro Nasal Spray, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iyong kondisyong medikal. Kontakin ang iyong doktor kung ikaw ay may sintomas na hindi bumubuti, o kung ang mga ito ay lumala habang ginagamit ang gamot na ito. Ihinto ang Astepro Nasal Spray at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay may mabilis o hindi pantay na tibok ng puso, paninikip ng dibdib, o kung kinakapos ka ng hininga. Ang medikasyon ito ay pwedeng magpahina ng iyong pag-iisip o mga reaksyon. Mag-ingat kung ikaw ay magmamaneho o gagawa ng kahit anong nangangailangang alerto ka. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...