Atridox


Pfizer | Atridox (Medication)


Desc:

Ang Atridox ay tinukoy para sa paggamit sa paggagamot ng mga kronik na adult periodontitis para sa kapakinabangang klinikal, pagbabawas ng lalim ng pagsusuring mabuti, at pagbabawas ng pagdurugo sa pagsusuring mabuti. Ang Atridox/doxycycline hyclate ay isang nagbabagong dosis na produktong nakadepende sa sukat, hugis, at bilang mga ginagamot na suput-suputan. Pagkatapos mailagay ang medikasyong ito sa suput-suputan (mga suput-suputan) ng ngipin, huwag sisipilyuhan o titingahan ang palibot ng ngipin sa loob ng mga 7 araw. Iwasan gamiting pangnguya ang ginamot na ngipin, at huwag kakain ng matigas, malutong, o manguyang pagkain sa loob ng mga 7 araw man lamang. Ang medikasyong iyo ay isang dyel na nilalagay ng mga propesyonal sa ngipin sa mga bahagi ng ngiping may inpeksyon. Ito ay nagiging parang waks kung magkakakontak sa laway. ...

Side Effect:

Ang Atridox ay hindi klinikal na nasuri sa mga pasyenteng mayroong mga kondisyong may kasamang sobrang tinding periodontal na depekto na may sobrang liit na natitirang periodontium. Sabihin agad sa iyong dentista kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: pagkakabunot ng mga ngipin, sakit ng panga, sunog sa balat sanhi ng araw. Ang hindi kaginhawahan/sakit/pamamaga ng galagid o sakit ng ngipin ay maaaring mangyri. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihinsa iyong dentista o parmaseutiko ng maagap. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: nakaraang/pangkasalukuyang mga inpeksyong sanhi ng halamang-singaw sa bibig/ari ng babae (halimbawa, trus, inpeksyong yeast). Ang Atridox ay dapat na gamiting maingat sa mga pasyenteng mayroong kasaysayan ng o predisposisyon ng pambibig na kandidiasis. Ang pag-iingat ay inaabiso kung gagamitin ang gamot na ito sa mga batang may edad na mas mababa pa sa 8 taong gulang dahil sila ay mas malamang na magkaroon ng permanenteng pagmamantsa sa ngipin o mga problema sa pagtubo ng ngipin. Ang medikasyong ito ay maaaring gawin kang mas sensitibo sa araw. Kaya naman, iwasan ang matagal na pagkakababad sa araw, mga pangungulting kubol, at ilaw na araw at gumamit ng sunscreen at magsuot ng protektibong damit kapag nasa labas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...