Azamun


PharmaPlan | Azamun (Medication)


Desc:

Ang Azamun ay may lamang azathioprine. Ito ay kasama sa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na immunosuppressant na gumagawa sa pamamagitan ng pagpapababa sa sariling natural na kaligtasan ng katawan sa sakit. Ang Azamun ay ginagamit upang gamutin ang mga pasyenteng tumanggap ng transplanta ng organo upang makatulong sa pagpipigil sa katawan na hindi tanggapin ito (halimbawa, puso o bato). Ang Azamun ay ginagamit upang gamutin ang katamtaman hanggang malubhang sakit na Chron sa mga pasyenteng kinakailangan ang terapiyang kortikosteroyd, sa mga pasyenteng hindi kaya ang terapiyang kortikosteroyd, o mga pasyenteng ang sakit ay maswayin sa isang batayan na pangunahing terapiya. Ang mga tableta ng Azamun ay maaari ring gamitin upang gamutin ang ibang mga kondisyong tinukoy ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga epektong karaniwang natatagpuan sa mga pasyenteng nagkaroon ng transplanta ng organo ay: sanhi ng mikrobyo, halamang-singaw at bakteryang inpeksyon na kasama ang balat; paglalagas ng buhok; sakit ng tiyang may kasamang pagsusuka at lagnat; pagtatae, kadalasang may dugo at mukosa; pamamaga sa bibig at sa labi; pakiramdam na parang may karayom ang balat; pagbabago sa pang-amoy o panglasa; pamamantal ng balat; pagkapagod at pangkalahatang masamang pakiramdam. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga sumusunod: kahit anong inpeksyon, hindi inaasahang pagpapasa o pagdurugo, itim at mahirap ilabas na mga dumi o dugo sa ihi o dugo; sakit ng ulo, paninigas ng leeg at matinding pagkasensitibo sa maliwanag na ilaw; sakit ng kalamnan o paninigas; matinding sakit ng kasu-kasuan; pag-ubo, hirap sa paghinga at pagsingasing; panghihina ng kalamnan, na may kasama o wala na pamamantal ng balat; iregular na tibok ng puso; paninilaw ng balat at mata; lagnat; matinding sakit ng tiyan; pagduduwal, pagsusuka, pagtatae; pagkahilo o parang mahihimatay. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Azamun, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhya. Ipaalam sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan ang tungkol sa kahit anong ibang gamot na may reseta o wala na iyong ginagamot. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may rayuma, na, nakaraang ginamot ng alkylating agent (eg. chlorambucil, melphalan o cyclophosphamide); kung ikaw ay mayroong bulutong o nagkaroon kamakailan lamang (kasama ang nakaraang pagkababad); herpes zoster. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...