Baraclude


Bristol-Myers Squibb | Baraclude (Medication)


Desc:

Ang Baraclude / entecavir ay paggamot sa isang talamak na hepatitis B na gumagana upang labanan ang hepatitis B virus (HBV) at maaaring makatulong upang mapagbuti ang kondisyon ng iyong atay. Ang Baraclude ay inireresetang gamot na ginagamit upang gamutin ang talamak na hepatitis B virus (HBV) sa mga matatanda na may aktibong virus at pinsala sa atay. Ang paggamot sa talamak na hepatitis B na ito ay gumagana upang matulungan labanan ang HBV at maaaring mabawasan ang dami ng virus sa iyong dugo. Ang Baraclude ay iniinom isang beses sa isang araw sa pamamagitan ng bibig. Hindi pinipigilan ng Baraclude na kumalat ang hepatitis B virus (HBV) sa iba sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagbabahagi ng mga karayom, o pagkahantad sa iyong dugo. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Baraclude ay kinabibilangan ng:sakit ng ulo; pagkapagod; pagkahilo; pagduduwal. Tumawag kaagad sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na palatandaan o sintomas ng lactic acidosis (kahinaan o pagkapagod; hindi pangkaraniwang sakit ng kalamnan; problema sa paghinga; sakit sa tiyan na may pagduduwal at pagsusuka; malamig na pakiramdam, lalo na sa iyong mga braso at binti; pagkahilo; mabilis o hindi regular na tibok ng puso); malubhang problema sa atay (jaundice; madilim na ihi; kulay sa mga paggalaw ng bituka; pagkawala ng gana sa pagkain; pagduduwal; sakit sa tiyan. ...

Precaution:

Bago ka kumuha ng Baraclude, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang mga problema sa bato o kung nakatanggap ka ng gamot para sa HBV dati. Ang ilang mga tao, lalo na ang mga na nagamot na sa ilang mga gamot para sa impeksyon sa HBV, ay maaaring magkaroon ng pagtutol sa Baraclude. Kung mayroon o nakakuha ka ng HIV na hindi ginagamot habang kumukuha ng Baraclude, ang virus ng HIV ay maaaring magkaroon ng pagtutol sa ilang mga gamot sa HIV at maging mas mahirap gamutin. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...