Bendamustine


Cephalon | Bendamustine (Medication)


Desc:

Ang Bendamustine ay isang panggamot sa kanser na nakakasagabal sa paglaki ng mga selula ng kanser at nagpapabagal sa kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Ang Bendamustine ay kabilang sa pangkat ng mga gamot na tinatawag na mga ahenteng alkylating. Ginagamit ito upang gamutin ang isang uri ng cancer ng mga puting selula ng dugo na tinatawag na talamak na lymphocytic leukemia (CLL). Ginagamit din ang Bendamustine upang gamutin ang di masakit na B-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL) sa mga pasyente na nagamot na sa rituximab. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, sugat sa iyong bibig at lalamunan; maputla ang balat, nakakaramdam ng pagkahilo o maikli ang paghinga, mabilis na rate ng puso, problema sa pag-concentrate; madaling pagkapasa o pagdurugo, purple o pulang pinpoint spot sa ilalim ng iyong balat, hindi pangkaraniwang kahinaan; mga sintomas ng lamig tulad ng sipon, pagbahing, ubo, namamagang lalamunan; sakit sa sa ibabang likod, dugo sa iyong ihi, pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o hindi nakakaihi; pamamanhid o mabahong pakiramdam sa paligid ng iyong bibig; kahinaan ng kalamnan, paghigpit, o pagliit, sobrang mga reflexes; mabilis o mabagal na rate ng puso, mahinang pulso, pagkalito; tuyong bibig, nakakaramdam ng sobrang uhaw o init, mabibigat na pagpapawis o mainit at tuyong balat; malubhang paltos, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; o sakit, pamamaga, pamumula, pagbabago ng balat, o mga palatandaan ng impeksyon kung saan ang gamot ay tinurok. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring magsama ng:banayad na pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, tibi, o masakit na tiyan; pamamaga sa iyong mga kamay o paa; sakit ng ulo, pagkahilo, pagkaantok; pagkawala ng gana sa pagkain, pagbaba ng timbang; o banayad na pantal sa balat. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago mo ilapat ang iniksyon ng bendamustine, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipagbigay-alam sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang mga nireseta at di niresetang gamot, bitamina, suplemento sa nutrisyon at mga produktong herbal na remedyo na iyong iniinom o plano mong inumin. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ka ng sakit sa bato o sakit sa atay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...