Biaxin


Abbott Laboratories | Biaxin (Medication)


Desc:

Ang Biaxin/clarithromycin ay isang antibiotikong macrolide. Ang Biaxin ay ginagamit upang gamutin ang maraming iba't ibang uri ng impeksyon sa bakterya na nakakaapekto sa balat at sistema ng paghinga. Ginagamit din ito kasama ang iba pang mga gamot upang gamutin ang mga ulser ng tiyan na sanhi ng Helicobacter pylori. Inumin ang Biaxin sa ayon sa haba ng oras ng inireseta. Ang Biaxin ay karaniwang ibinibigay sa loob ng 7 hanggang 14 na araw (o mas matagal kapag nagpapagamot ng ulser sa tiyan). Ang iyong mga sintomas ay maaaring mapabuti bago ang impeksyon ay ganap na maalis. Ang paglaktaw ng mga dosis ay maaari ring dagdagan ang iyong panganib ng karagdagang impeksyon na lumalaban sa mga antibiotiko. Hindi ginagamot ng Biaxin ang isang impeksyong viral tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang iniulat na epekto ay kasama ang pagduduwal, pagtatae, hindi normal na panlasa, dyspepsia, sakit ng tiyan at sakit ng ulo. Ang mga bihira ngunit malubhang epekto ay kasama ang pagkabigo sa atay, abnormal na mga tibok sa puso, pagkawala ng pandinig, at mga seizure. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang Biaxin ay dapat iwasan ng mga pasyenteng alerdyik sa clarithromycin o iba pang mga antibiotiko na may kaugnayan sa kemikal na macrolide, tulad ng erythromycin. Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung nagkaroon ka ng jaundice o mga sakit sa atay na sanhi ng pag-inom ng Biaxin, o kung mayroon kang sakit sa atay o bato at kumukuha din ng colchicine (Colcrys). Sabihin sa iyong doktor kung ano ang iba pang mga inireseta at di iniresetang mga gamot ang iniinom mo.

Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...