Butisol


MedPointe | Butisol (Medication)


Desc:

Ang sodid Butidol / butabarbital ay isang hindi pumipili na depressant sa sistema ng sentral na nerbiyos na ginagamit bilang isang sedative o hypnotic. Para sa pagtulog, uminom ng gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, kaagad bago ka matulog o ayon sa iyong doktor. Inumin lamang ang gamot na ito kung mayroon kang oras para sa pagtulog ng buong gabi. Para sa pagkabalisa, inumin ang gamot na ito ng karaniwang 3 hanggang 4 na beses araw-araw o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang gamot na ito ay ginagamit sa isang maikling panahon upang matulungan kang matulog. Maaari rin itong magamit upang matulungan kang maging kalmado sa mga panahon ng pagkabalisa o bago ang operasyon. Ang butisol/butabarbital ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang barbiturate hypnotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-apekto sa ilang mga bahagi ng utak upang maging sanhi ng pagkaantok at gawing kalmado ka. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi karaniwan ngunit malubhang epekto ay nangyari:mga pagbabago sa kaisipan / kalooban (tulad ng pagkabalisa, pagkalito, pagkalungkot, guni-guni, mga saloobin ng pagpapakamatay, bangungot), bulol magsalita, naglalakad lakad / pagkamalamya, dobleng paningin, problema sa memorya. Hindi kanais-nais na pagkaantok, problema sa paggising, pagkahilo, pagkasabik, sakit ng ulo, pagkapagod, pagkawala ng gana, pagduduwal, o pagsusuka ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Butisol, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyik sa butabarbital o sa iba pang mga barbiturates (tulad ng phenobarbital) o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ano ang iba pang mga inireseta at hindi iniresetang gamot na iyong iniinom, tulad ng:gamot sa lamig o alerdyi, gamot sa sakit sa narkotiko, mga tableta sa pagtulog, mga nagpaparelaks sa kalamnan, at gamot para sa mga seizure, depresyon o pagkabalisa. Ang gamot na ito ay maaaring magsanhi sa iyo ng pagkahilo o antok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...