Byclomine


Harvard Drug Group Pharmaceutical | Byclomine (Medication)


Desc:

Ang Byclomine/dicyclomine ay ginagamit upang gamutin ang isang tiyak na uri ng problema sa bituka na tinatawag na sindrom sa iritableng bituka. Tumutulong ito upang mabawasan ang mga sintomas ng pagsakit ng tiyan at bituka. Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagbagal ng natural na paggalaw ng gut at sa pamamagitan ng pagrerelaks sa mga kalamnan sa tiyan at bituka. Ang Dicyclomine ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang anticholinergics/antispasmodics. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa mga batang mas bata sa 6 na buwan dahil sa panganib na magkaroon ng malubhang epekto. ...

Side Effect:

Ang mga potensyal na epekto ay kabilang ang mga pagbabago sa pang-unawa ng panlasa, kahirapan sa paglunok, sakit ng ulo, pagkakaba, pagkaantok, pagkahina, pagkahilo, kawalan ng lakas, pamumula, paghihirap na makatulog, pagduduwal, pagsusuka, pantal, pamamaga at paghihirap sa paghinga. Kasama sa mga epekto ang tuyong bibig, malabong paningin, pagkalito, pagkabalisa, pagtaas ng rate ng puso, palpitasyon ng puso, tibi, kahirapan sa pag-ihi, at minsan ay maaaring mangyari ang mga seizure. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...