Cabaser


Pfizer | Cabaser (Medication)


Desc:

Ang Cabaser/cabergoline ay ginagamit sa pamamahala ng mga palatandaan at sintomas ng Parkinson’s disease. Ito ay isang sakit sa utak na nakakaapekto sa paggalaw. Ang pangunahing sintomas ay panginginig, matigas na pustura, mabagal na paggalaw, hindi balanseng lakad. Tumutulong ang Cabaser upang mabawasan ang mga sintomas na ito at pagbutihin ang iyong kakayahan na gawin ang iyong normal, pang-araw-araw na gawain. Ang Parkinson’s disease ay sanhi ng hindi sapat na paggawa ng utak sa isang kemikal na tinatawag na dopamine. Tinutulungan ng Dopamine ang utak upang makontrol ang paggalaw ng kalamnan. Ang Cabaser ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na dopamine agonists. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng mga epekto ng dopamine. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga epekto ay banayad at tumatagal lamang sa isang maikling panahon, habang ang katawan ay nasasanay sa gamot. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na epekto na nakakapag-aalala, huwag mag-atubiling talakayin ang mga ito sa iyong doktor:pagduduwal at pagsusuka; dyskinesias-abnormal na paggalaw; sakit sa tiyan; tibi; sakit ng ulo; pagkapagod; kahinaan o hindi pangkaraniwang pagkaantok; tuyong bibig; walang gana kumain; kasikipan ng ilong; postural hypotension- pagbagsak sa presyon ng dugo kapag tumatayo bigla; peripheral oedema-pamamaga ng mga kamay o paa; mga sintomas sa kaisipan tulad ng paranoia o labis na pagsusugal. ...

Precaution:

Ang ilang mga gamot o kondisyong medikal ay maaaring mai-ugnay sa Cabaser. Ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko ang lahat ng mga inireseta at over-the-counter na gamut na iyong iniinom. Ipagbigay-alam sa iyong doktor ang anumang ibang mga kondisyong medikal, alerdyi, pagbubuntis, o pagpapasuso. Hindi inirerekomenda ang paggamit ng Cabaser kung mayroon kang kasaysayan ng mataas na presyon ng dugo. ...