Clolar


Genzyme | Clolar (Medication)


Desc:

Ang Clorar /clofarabine, ay isang gamot sa kanser na kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na purine nucleoside antimetabolites. Nakagagambala ito sa paglaki ng mga kanser na selula at pinapabagal ang kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Binibigay ang Clolar para sa paggamot ng mga pasyenteng bata na may edad na 1 hanggang 21 taong gulang na may relapsed o refractory acute lymphoblastic leukemia (LAHAT) pagkatapos ng hindi bababa sa 2 beses na iba pang mga pagtatangka sa paggamot ay hindi epektibo. Ang Clolar ay ibinibigay bilang isang iniksiyon sa isang ugat, ng isang medikal na propesyonal sa isang ospital, karaniwang isang beses sa isang araw sa loob ng 5 araw, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto na dulot ng gamot na ito ay kinabibilangan ng: isang reaksyong alerdyi- pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; baradong ilong, ubo, mabilis na paghinga at ritmo ng puso, problema sa paghinga, pamamaga at sakit sa anumang bahagi ng iyong katawan; sakit sa mababang bahagi ng likod, dugo sa ihi, mas madalas naiihi kaysa sa dati o hindi talaga naiihi; pamamanhid o pangit na pakiramdam sa paligid ng iyong bibig; kahinaan ng kalamnan, higpit, o pag-ikli, sobrang aktibong reflexes; mabilis o mabagal na ritmo ng puso, mahinang pulso, maikling pakiramdam ng paghinga, pagkalito, nahimatay; pagmamanhid o pamumula sa mga palad ng iyong mga kamay o talampakan; paninilaw ng balat; o mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, pananakit ng lalamunan, sintomas ng trangkaso, maputlang balat, pasa o pagdurugo. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Kung ang alinman sa mga sumusunod na hindi gaanong seryosong epekto ay mananatili o lumala, tawagan ang iyong doktor: pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan; pagtatae, sakit sa tumbong; sakit ng ulo, kalamnan o sakit sa kalamnan o kasukasuan; banayad na pangangati o pantal sa balat; nakakaramdam ng pagod, pagkabalisa, iritasyon; o init, pamumula, o pangit na pakiramdam sa ilalim ng iyong balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng sakit sa atay o bato. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso. Gumamit ng gamot na pangpigil sa pagbubuntis upang maiwasan ang pagbubuntis habang tumatanggap ka ng Clolar, kung ikaw man ay isang lalaki o isang babae. ...