Coartem


Novartis | Coartem (Medication)


Desc:

Ang Coartem /artemether at lumefantrine ay ginagamit upang gamutin ang malaria, isang sakit na sanhi ng mga parasito. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa paglaki ng mga parasito sa mga pulang selula ng dugo sa katawan ng tao. Ang mga parasito na sanhi ng malaria ay karaniwang pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng kagat ng isang lamok. Karaniwan ang malaria sa mga lugar tulad ng Africa, South America, at southern Asia. Ginagamit ang Coartem upang gamutin ang hindi malubhang malaria. Ang gamot na ito ay ginagamit lamang upang gamutin ang malaria. Huwag gumamit ng Coartem upang maiwasan ang malaria. ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: lumalalang sintomas ng malaria; pagkahilo, nahimatay, mabilis o malakas na pintig ng puso; matindi o hindi makontrol na pagsusuka o pagtatae; o sakit sa tiyan, maitim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, jaundice (paninilaw ng balat o mga mata). Tawagan ang iyong doktor kung nagkakaroon ka ng lagnat, panginginig, sakit ng katawan, matinding sakit ng ulo, o sintomas ng trangkaso matapos mong makuha ang lahat ng iyong dosis ng Coartem. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto sa Coartem ay maaaring kabilang ang: kahinaan, banayad na sakit ng ulo; pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain; ubo; sakit ng kasukasuan o kalamnan; o mga problema sa pagtulog (hindi makatulog). Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring magsama: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ginagamit lamang ang Coartem upang gamutin ang malaria. Huwag gumamit ng Coartem upang maiwasan ang malaria. Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdyi sa artemether o lumefantrine. Bago gamitin ang Coartem, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang kasaysayan ng sakit sa puso o Long QT syndrome, sakit sa atay o bato, o mababang antas ng potasa o magnesium sa iyong dugo. Inumin ang Coartem na may pagkain, gatas, oatmeal, o sabaw. Ang tableta ay maaaring durog at ihalo sa tubig para sa mas madaling paglunok. Kung nagsusuka ka sa loob ng 1 oras pagkatapos uminom ng gamot na ito, kumuha ng ibang dosis. Kung nagpatuloy ang iyong pagsusuka o hindi ka makakain, tawagan ang iyong doktor. Bilang karagdagan sa pagkuha ng Coartem, gumamit ng damit na proteksyon, mga pinapahid panglaban sa insekto, at kulambo sa paligid ng iyong kama upang lalong maiwasan ang mga kagat ng lamok na maaaring maging sanhi ng malaria. Walang gamot na 100% epektibo sa pagpapagamot o pag-iwas sa malaria. Para sa pinakamahusay na mga resulta, panatilihin ang paggamit ng gamot ayon sa itinuro. Makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang lagnat, pagsusuka, o pagtatae sa panahon ng iyong paggamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...