Benlysta


GlaxoSmithKline | Benlysta (Medication)


Desc:

Ang Benlysta ay isang inireresetang gamot na ginagamit upang gamutin ang mga adultong may aktibong systemic lupus erythematosus (SLE o lupus) na tumatanggap ng iba pang mga gamot ng lupus. Hindi alam kung ang Benlysta ay ligtas at epektibo sa mga taong may malubhang aktibong lupus nephritis o malubhang aktibong lupus sa gitnang sistema ng nerbiyos, at hindi pa napag-aralan na pinagsama sa iba pang mga biologics o intravenous cyclophosphamide. Ang paggamit ng Benlysta ay hindi inirerekomenda sa mga sitwasyong ito. Ang inirekumendang regimen ng dosis ay 10 mg/kg sa pagitan ng 2-linggo na agwat para sa unang 3 dosis at sa pagitan ng 4 na linggo pagkatapos. ...

Side Effect:

Ang pinaka-madalas na naiulat na salungat na mga reaksyon ay pagduduwal, pagtatae, pyrexia, nasopharyngitis, brongkitis, hindi makatulog, sakit sa kalubhaan, pagkalungkot, sobrang sakit ng ulo, at pharyngitis. Ang pinakakaraniwang salungat na reaksyon na nagreresulta sa pagpapahinto ng paggamot ay mga reaksyong infusion, lupus nephritis, at impeksyon. Ang mga problemang pangkalusugan ng kaisipan, kasama ang pagpapakamatay - ang mga sintomas ay maaaring magsama ng mga saloobin sa pagpapakamatay o pagkamatay, pagtatangka na magpakamatay, mga saloobin na saktan ang iyong sarili o iba pa, problema sa pagtulog, bago o lumalalang pagkabalisa o pagkalungkot, kumikilos sa mapanganib na mga udyok, at iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa iyong pag-uugali o kalooban. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Dapat mag-ingat ang mga manggagamot kapag isinasaalang-alang ang paggamit ng Benlysta sa mga pasyenteng may talamak na impeksyon. Ang mga pasyente na tumatanggap ng anumang therapy para sa talamak na impeksyon ay hindi dapat magsimula ng therapy sa Benlysta. Ang mga kababaihan sa edad ng panganganak ay dapat gumamit ng sapat na mga panukala sa pagkontrol sa kapanganakan habang kumukuha ng Benlysta at para sa hindi bababa sa 4 na buwan pagkatapos ng kanilang pangwakas na paggamot sa Benlysta. Sabihin sa iyong doktor kung kamakailan lamang ay nakatanggap ka ng isang pagbabakuna, o sa palagay na kailangan mo ng isa. Kung nakatanggap ka ng Benlysta, hindi ka dapat tumanggap ng mga live na bakuna; Mayroon kang impeksyon o may mga impeksyon na patuloy na bumabalik. Hindi ka dapat tumanggap ng gamot na ito kung mayroon kang impeksyon maliban kung sinabi sa iyo ng iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...