Cotuss - V


Watson Pharmaceuticals | Cotuss - V (Medication)


Desc:

Ang Cotuss - V/ guaifenesin at hydrocodone ay ginagamit para sa pansamantalang kaluwagan ng ubo na walang plema na sanhi ng ilang mga impeksyon sa mga daanan ng hangin (Brongkitis, sinusitis, karaniwang sipon). Inumin ang gamot na ito na mayroon o walang pagkain, karaniwang tuwing 4-6 na oras o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Para sa pinakamahusay na mga resulta, kumuha ng isang buong baso ng tubig. Ang produktong ito ay karaniwang hindi ginagamit para sa isang patuloy na pag-ubo mula sa paninigarilyo o pangmatagalang mga problema sa paghinga (talamak na brongkitis, emphysema), maliban kung itinuro ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nangyayari:kahirapan na manatiling gising, pagkalito, mabagal/ mababaw na paghinga, mahirap/ masakit na pag-ihi, hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan / kalooban (depresyon, guni-guni). Ang pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, pagkahilo, pagtulog, pagkawala ng gana sa pagkainis, kinakabahan, tuyong bibig, o malabo na paningin ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, abisuhan kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Upang maiwasan ang pagkadumi, mapanatili ang isang diyeta na sapat sa hibla at uminom ng maraming tubig. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihan ang iyong doktor kung may:hirap sa pag-ihi, pagamit ng droga o alkohol, hirap sa paghinga (hika, mild chronic obstructive pulmonary disease-COPD, moderate/severe sleep apnea), paninigarilyo, ubo na maraming plema, sakit sa bato. Bago gumamit ng gamot na ito, sabohan ang iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...