Dacogen


Janssen Pharmaceutica | Dacogen (Medication)


Desc:

Ang Dacogen/Decitabine ay isang gamot sa kanser na nakikialam sa paglaki at pagkalat ng mga selula ng kanser sa katawan. Ang Dacogen ay ginagamit na panggamot sa myelodisplastik na sindrom (isang uri ng kanser sa dugo o utak ng buto). Ang gamot na ito ay ginagamit sa paggagamot ng myelodisplastik na sindrom (MDS). ...

Side Effect:

Kumuha ng agarang medikal na tulong kung magkaroon ka ng alin man sa mga senyales ng reaksyong alerdyi sa Dacogen:pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha, labi, dila, o lalamunan. Tawagan ang doktor kung magkaroon ka ng alin man sa mga matinding epekto na ito:lagnat, ginaw, sakit ng katawan, ubo, namamagang lalamunan, sintomas ng trangkaso, madaling pagkapasa, hindi pangkaraniwang pagdurugo (ilong, bibig, ari ng babae, o puwet), lila o pulang mga marka sa balat; pagkaputla, pagkahilo o pagkakapos ng hininga, pagbilis ng tibok ng puso, hirap sa konsentrasyon; puting marka sa loob ng bibig o labi; o papanakit ng dibdib, pagbahing, pakiramdam ng pagkakapos ng hininga, ubo na may berde o dilaw na plema; pamamaga, sakit, o mga pulang marka sa katawan;o imbalanseng elektrolayt (pagkalito, iregular na tibok ng puso, lubhang pagkauhaw, madalas na pag-ihi, di pangkaraniwang aksyon ng kalamnan, hindi maginhawang mga hita, panghihina ng kalamnan o panlalata.

Ang mga hindi masyadong malubhang epekto ng Dacogen ay:sakit ng ulo, pagkahilo; pakiramdam ng pagkapagod; pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, pagtatae, hindi makadumi; ubo; labis na pagkauhaw; madalas na pag-ihi,gutom, pagkatuyo ng bibig, pagkaantok; sakit ng kasu-kasuan; o problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). ...

Precaution:

Bago tumanggap ng Dacogen, sabihin sa doktor kung meron kang sakit sa atay o bato. Ang Dacogen ay maaring magpababa ng bilang ng selula ng puting dugo na tumutulong sa paglaban ng katawan sa inpeksyon. Iwasang lumapit sa mga taong may sakit o inspeksyon. Iwasan ang mga gawain na maaaring magsanhi ng pagdurugo o sugat. Ang iyong dugo ay maaring ieksamin ng madalas.

Huwag gamiting ang Dacogen kung ikaw ay buntis. Ito ay makakasama sa sanggol na nasa sinapupunan. Gumamit ng epektibong kontraseptibo, at sabihin sa doktor kung sakaling ikaw ay nabuntis habang nasa gamutan. Kung ang lalaki ay magkakaroon ng anak habang umiinom ng Dacogen, ang sanggol ay maaring isilang ng may depekto. Gumamit ng kondom upang maiwasan ang pagbubuntis habang naggagamot. Ipagpatuloy ang paggamit ng kondom sa loob ng 2 buwan pagkatapos maggamot. Hindi ka dapat magpasuso habang tumatanggap ng Dacogen. ...