Digitek


Mylan Laboratories | Digitek (Medication)


Desc:

Ang Digitek ay naglalalaman ng mga aktibong substansyang digoxin, na nagmula sa mga dahon ng halamang digitalis. Ang Digitek/digoxin ay ginagamit na panggamot sa kondyestib na pagpapalya ng puso at atriyal na pibrilasyon, isang karamdaman sa ritmo ng puso ng atriya. Inumin ang Digitek kasama ang isang basong tubig, sa kaparehong oras araw-araw, o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggamot. Huwag tataasan ang dosis o paggamit ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kasama sa mga kinakailangang epekto nito, katulad ng kahit anong gamot, ang Digitek ay pwedeng magdulot ng matinding mga epekto. Maaaring kasama dito ang: reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; mabilis, mabagal o hindi pantay na tibok ng puso; madugo o maitim, mahirap ilabas na dumi; malabong paningin, madilaw na paningin; o pagkahilo, halusinasyon, hindi pangkaraniwang pag-iisip o kilos. Kung ikaw ay may mapansing kahit alin dito, humingi ng agarang tulong medikal. Ang mga hindi masyadong epekto katulad ng mga sumusunod ay nangangailangan rin ng alagang medikal sa pagkakataong sila ay tumagal o lumala: katamtamang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae; panghihina; sakit ng ulo o pagkahilo: malaking suso sa lalaki; o katamtamang pamamantal ng balat.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: problema sa puso katulad ng AV block (maliban nalang kung ikaw ay may peysmeyker) o atake sa puso; sakit sa bato; karamdaman sa teroydeo; imbalanse sa elektrolayt tulad ng mababang lebel ng kaltsyum, potasa, o magnesia;kulang sa nutrisyon; o kamakailan lamang na pagsusuka o pagtatae. Dahil ang diclofenac ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Makipag-usap kasama ang iyong doktor bago gumamit ng Digitek habang buntis o nagpapasuso. ...