Dimetapp


Wyeth | Dimetapp (Medication)


Desc:

Ang Dimetapp ay isang walang resetang gamot na para sa sipon at alerhiya, isang kombinasyong preparasyong ibinibenta upang paginhawahin ang mga sintomas ng pangkaraniwang sipon, naglalaman ng brompheniramine (isang antihistamine) at phenylephrine. Ang mga baryante ay ginawa, kasama ang Dimetapp DM kasama ang karagdagan dextromethorpgan (isang antitusib o pampigil ng ubo. Ang Dimetapp Elixir at Colour Free Elixir ay sinadya para paginhawahin ang mga kondyestyong pang-ilong, makating ilo, Makati, matubig na mga mata at pagbahing, na kung saan ang Dimetapp DM at Dimetapp DM Colour Free Elixir ay sinadya para sa mga sipon na may kasamang tuyong ubo at gingamit ring panggamot sa ubong pasigaw. Ang mga naunang Dimetapp na likdo ay kinarakterisa sa matapang na kending ubas na lasa. ...

Side Effect:

Ipatingin sa iyong doktor kung alinman sa mga pinakakaraniwang epekto ang tumagal o makaabala kapag gumagamit ng Dimetapp: konstipasyon; pagtatae; pagkahilo; pagkaantok; pagkagalak; sakit ng ulo; hirap sa pagtulog; pag-iiba ng tiyan. Ang mga matitinding reaksyon ( pamamantal: hirap sa paghinga: paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); madilim na kulay na ihi; hirap sa pag-ihi o inabilidad na makaihi; mabilis o iregular na tibok ng puso; halusinasyon; sumpong, pagkahilo, o sakit ng ulo; sakit ng tiyan; pangangatog; pagbabago ng paningin; paninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Mag-ingat kung magmamaneho, gagamit ng makinarya, gagawa ng ibang mapanganib na gawain. Ang Dimetapp ay maaaring madulot ng pagkahilo o pagkaantok. Kung ikaw ay makaranas ng pagkahilo o pagkaantok, iwasan ang mga gawaing ito. Maingat na gumamit ng alak. Ang alak ay maaaring magpataas sa pagkaantok at pagkahilo habang ginagamit ang Dimetapp. Maaaring pataasin ng Dimetapp ang mga epekto ng ibang gamot na ngadudulot ng pagkaantok, kasama ang pangontra sa depresyon, alak, ibang anithistamin, pampaginhawa sa sakit, gamot sa sumpong, at pamparelaks sa kalamnan. Ang mapanganib na sedasyon, pagkahilo, o pagkaantok ay maaaring maganap kung ang Dimetapp ay gagamitin kasama ang alinman sa mga medikasyong ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...