Diocto


Watson Pharmaceuticals | Diocto (Medication)


Desc:

Ang Diocto liquid/docusate ay nagpapalambot ng dumi. Tinutulungan nitong palambutin ang dumi sa pamamagitan ng paghalo ng taba at tubig. Ito ay ginagamit para maibsan ang pagtitibi. ...

Side Effect:

Ang mga di inaasahang epekto na karaniwang nararanasan ay:mapait na panlasa; pagmamanhid; pagtatae; pagduduwal; iritasyon sa lalamunan. Humingi agad ng medikal na atensyon kung makakaranas ng mga sintomas ng allergy tulad ng:pantal, pangangati/pamamaga (sa mukha/dila/lalamunan), pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay may allergy o mga kondisyon tulad ng:sobrang sakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, biglang pagbago ng pagbabawas ng dumi sa loob ng 2 linggo. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...