Di - Spaz


Vortech Pharmaceuticals | Di - Spaz (Medication)


Desc:

Pinagiginhawa ng Di - Spaz/dicyclomine ang pulikat ng mga kalamnan sa tiyan at bituka. Ito ay ginagamit upang gamutin ang panksyonal o iritableng bituka na sindorm. Ito ay nasa iasng klase ng gamot na tinatawag na antikolinerhiko. Ang mga gamot na antikolinergiko ay pumipigil sa mga epekto ng asetilkolin, isang kemikal na transmitter na inilalabas ng mga nerb upang magsanhi ng pagsikip ng mga kalamnan. Pinipigilan nila ang kontraksyon ng mga kalamnan sa pamamagitan ng pagharang sa mga respetor ng asetilkolin sa mga selula ng kalamnan. Ang mga gamot na antikolenergiko ay nakakapagbigay rin ng direktang epektong relaks sa kalamnan. Ito ay ginagamit upang bawasan ang kontraksyon sa mga kalamnan sa bituka. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay may kasamang tuyong bibig, pagkalito, agitasyon, pagtaas ng bilis ng tibok ng puso, palpitasyon sa puso, konstipasyon, hirap sa pag-ihi, at paminsan-minsang sumpong ay pwedeng mangyari. Ang ibang posibleng epekto ay may kasamang pagbabago sa persepyon sa panlasa,hirap lumunok, sakit ng ulo, pagkakaba, pagkaantok, panghihina, pagkahilo, pagkainutil, pamumula, hirap sa pagtulog, pagduduwal, pagsusuka, pamamantal, pamamaga, pamimintog at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang medikasyong ito ay maaaring pahinain ang iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung ikaw ay magmamaneho o gagawa ng kahit anong nangangailangan ng agap. ng pag-inom ng alak ay pwedeng magpataas sa ilang epekto ng Di - Spaz/dicyclomine. Iwasan ang sobrang pagpapainit o pagkaubos ng tubig sa katawan habang nag-iehersisyo at nasa mainit na panahon. Itigil ang paggamit ng Di – Spaz at tawagan agad ang iyong doktor kung ikaw ay may seryosong epekto tulad ng pagkalito, halusinasyon, hindi pangkaraniwang pag-iisip o asal, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso, o kung ikaw ay umiihi ng mas kaunti kaysa normal o hindi talaga. Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng iyong ginagamit na gamot pinreskriba man o hindi, (bitamina, produktong erbal, at gamot na nireseta ng ibang doktor). ...