Benserazide with levodopa - oral capsule, tablet


Valeant Pharmaceuticals International | Benserazide with levodopa - oral capsule, tablet (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit sa paggamot ng Parkinson's syndrome. Ang bentahe ng paggamit ng kumbinasyon ng levodopa therapy tulad ng levodopa at benserazide ay ang nabawasan na saklaw ng mga epekto ng levodopa-induced peripheral tulad ng pagduduwal, pagsusuka, at mga arrhythmias sa puso. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, kasama o pagkatapos ng pagkain, eksakto ayon sa direksyon ng iyong doktor. Huwag taasan ang iyong dosis o inumin ito nang mas madalas nang walang pag-apruba ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, bukod sa mga kinakailangang epekto, maaaring mangyari ang mga epekto. Ang mga karaniwang epekto ay kabilang ang:hindi sinasadya o abnormal na paggalaw tulad ng pagkibot ng kalamnan o pagkurap, kahirapan sa paggalaw, pamumula, sakit ng ulo, panginginig ng kamay, pagsakit ng tiyan, tuyong bibig, sinok, malabong paningin, pagbabago sa sekswal na pagnanais, pagbabago ng timbang, pagpapawis at kapanglawan. Ang mga sumusunod ay mas malubhang epekto, na nangangailangan kaagad ng tulong medikal:pantal sa balat, pagbabago sa kaisipan / kalooban, mabilis o abnormal na tibok ng puso, sakit sa dibdib, pagkahilo, problema sa paglunok, madilim na ihi, lagnat, abnormal at walang pigil na paggalaw ng mukha o bibig. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng mga sumusunod na kondisyon:hindi maipaliwanag na mga batik ng balat, sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa puso, ulser o iba pang mga problema sa tiyan, glaucoma, sakit sa saykayatriko, pagkalungkot. Dahil maaari itong maging sanhi ng pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Iwasan din ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...