Distaclor


Eli Lilly | Distaclor (Medication)


Desc:

Ang Distaclor ay tinukoy para sa paggagamot ng mga sumusunod na inpeksyon dahil sa mga madaling tablan na mikroorganismo: inpeksyon sa respiratoryong trak, kasama ang pulmonya, brongkitis, eksabersasyon ng kronik na brongkitis, paringhitis at tonsilaitis, at bilang parte ng pangangasiwa ng sinusaitis; otitis media; inpeksyon sa balat at malambot na tisyu; inpeksyon sa yurinaryong trak, kasama ang pyelonephritis at sistitis, ang Distaclor ay napag-alamang epektibo para sa parehong akyut at kronik na inpeksyon sa yurinaryong trak. ...

Side Effect:

Maaaring magkaroon ka ng pagtatae, pagduduwal, hindi kaginhawahan sa tiyan at sakit ng ulo habang ginagamot ng Distaclor/cefclor. Ang mga epekto ay madalas na malumanay at dapat na bumuti kasama ang pahinga. Maaari mong piliin ang paggamit ng Distaclor/ cefaclor ng may pagkain upang bawasan ang pagduduwal at hindi kaginhawahan ng tiyan. Kung ikaw ay may pagtatae, uminom ng maraming tubig upang palitan ang mga nawalang likido. Ngunit, kung ikaw ay mayroong malalang pagtatae o pagtatae na may matinding pamimilipit ng tiyan o madugong dumi, alertuhan ang iyong dokto. Kung ikaw ay may mabuong pamamantal, hindi makahinga, namamagang bibig o mata, itigil ang gamot at sabihan agad ang iyong doktor. Ang mga ito ay pwedeng senyales ng reaskyong alerdyi. ...

Precaution:

Bago iinstuto ang terapiya kasama ang Distaclor/cefaclor, ang bawat pagsisikap ay dapat gawin upang malaman kung ang pasyente ay mayroong nakaraang haypersensidad na reaksyon sa sepalosporin, penisilin o ibang gamot. Ang Distaclor/cefaclor ay dapat na ibigay ng maingat sa mga pasyenteng sensitibo sa penisilin at sa mga pasyenteng mayroong ilang porma ng alerhiya, partikular sa mga gamot. Kung ang reaksyong alerdyi sa cefaclor ay mangyari, ang gamot ay dapat itigil at ang mga pasyente ay dapat gamutin ng tamang ahente. Ang sudomembranus na kolaitis ay naiulat kasama ang lahat ng malawak na spektrum na antibiyutiko, kasama ang maykrolay, semisentitik na penisilin at sepalosporin. Mahalaga, kaya naman, ang pagkukonsidera sa mga pasyenteng nagkaroon ng pagtatae sa asosasyon kasama ang paggamit ng mga antibiyutiko. Ang gayong kolaitis ay maaaring magsaklaw ng katindihan mula sa malumanay hanggang nakamamatay. Ang mga malumanay na kaso ay kadalasang nagriresponde sa paghinto ng gamot lamang. Sa mga katamtaman hanggang malalang mga kaso, ang tamang mga paraan ay dapat na gawin. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...