Diuril


Salix | Diuril (Medication)


Desc:

Ang Diuril/chlorothiazide ay ipinahiwatig para sa paggagamot ng altapresyon at ng pandagdag ng terapiya sa edema na kasama ng kondyestib na pagpapalya ng puso, sirosis ng atay, kortikosteroyd at terapiyang estrodyen, at sakit sa bato. Kung ginamit para sa altapresyon ito ay pwedeng gamitin ng mag-isa lamang o ng may kasamang pang-altapresyong medikasyon. Ang Diuril/chlorothiazide ay isang diyuretiko na inaagapan ang katawan na bawasan ang sobrang likido. Ang Diuril ay parte ng isang pamilya ng gamot na tinatawag na thiazide...

Side Effect:

Ang pagkahilo, sakit ng ulo, malabong paningin, kawalan ng ganang kumain, pagtatae, o konstipasyon ay maaaring mangyari sa iyong katawan habang ito ay nakikiayon sa medikasyon. Ikaw ay maaaring makaranas ng bumabang abilidad pansekswal o tumaas na pagkasensitibo sa araw. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihan ng maagap ang iyong doktor o parmaseutiko. Ang medikasyong ito ay maaaring magsanhi ng pagkawala ng sobrang daming tubig sa iyong katawan (dehaydrasyon) at mga asin/mineral. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong mga sintomas ng dehaydrasyon o pagkawala ng mineral: sobrang tuyong bibig, pagkauhaw, pamimilipit ng tiyan, panghihina, mabilis/iregular na tibok ng puso, pagduduwal, pagsusuka, matinding pagkahilo, hindi pangkaraniwang pagkaantok, hindi pangkaraniwang pagbaba ng dami ng ihi, pagkahimatay, pagkalito, sumpong. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: pamamanhid/pagtusok-tusok ng mga braso/hita, sakit ng kasu-kasuan (halimbawa, sakit ng hintuturo). Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto ang mangyari: mga senyales ng inpeksyon (halimbawa, lagnat, tumagal na pamamaga ng lalamuna), madaling pamamasa/pagdurugo, sakit ng tiyan/sikmura, tumatagal naa pagduduwal/pagsusuka, hindi pangkaraniwan/tumatagal na pagkapagod, paniniilaw ng mga mata/balat, ihing madilim ang kulay, hindi pangkaraniwang pagbabago sa dami ng ihi. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Gamitin ng may ingat sa malubhang pambatong sakit. Sa mga pasyenteng may sakit sa bato, ang mga thiazide ay maaaring magpabuo ng asotemya. Ang pinagsamang mga epekto ng gamot ay maaaring mabuo sa mga pasyenteng may mahinang gawain ng bato. Ang mga thiazide ay dapat na gamitin ng may ingat sa mga pasyenteng mayroong pinahinang gawaing panghepatiko o progresibong sakit sa atay, dahil ang mga menor na pagbabago ng tubig at elektrolitik na balanse ay maaaring makabuo ng hepatikong koma. Ang mga thiazide ay maaaring makadagdag o magpalakas sa aksyon ng ibang gamot na antihaypersentibo. Ang pagkasensitibo ay maaaring mangyari sa mga pasyenteng mayroon ma o walang kasaysayan ng alerhiya o bronkyal na hika. Ang posibilidad ng paglala o aktibasyon ng sistematikong lupus erythematosus ay naiulat. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...