Dixarit


Boehringer Ingelheim | Dixarit (Medication)


Desc:

Ang Dixarit/clonidine ay isang gamot sa presyur ng dugo na nagpaparelaks ng malambot na kalamnan ng ugat, na sanhi ng kanilang paglawak, o paglaki. Ang medikasyong ito ay pwedeng gamitin upang gamutin ang mga maiinit na mga silakbo. Dahil ito ay hindi panghormon na paggagamot, ang mga babaeng may kasaysayan ng kanser sa suso ay pwedeng gamitin ito ng walang pagtaas ng panganib ng karagdagang paglaki ng selula ng kanser. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig, kadalasan ay dalawang beses sa isang araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Ang mga posibleng epekto ng Dixarit ay may kasamang: pagkaantok, pagkapagod; hirap sa pagtulog; pagududawal; bumabang pansekswal na abilidad; pagsusuka; konstipasyon. Kung alinman dito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Kung ikaw ay may mapansin ng kahit alin dito, humingi ng agarang tulong medikal: pamamantal sa kahit saan sa katawan; pamamantal; pamamaga ng mukha, lalamunan, labi, mga mata, mga kamay, paa, bukong-bukong, binti; hirap sa paglunok o paghinga; o pagkapaos. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: atakeng serebral, kamakailan lamang na atake sa puso, sakit sa puso at bato, sakit na Raynaud, o kasaysayan ng depresyon. Dahil ang Dixarit ay pwedeng magsanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...