Doc - Q - Lace


Purdue Pharma | Doc - Q - Lace (Medication)


Desc:

Ang Doc - Q - Lace/docusate ay isang pampalambot ng dumi. Ginagawa nito ang mga paggalaw ng bituka na malambot at mas madaling daanan. Ito ay ginagamit upang gamutin o pigilan ang konstipasyon, at upang bawasan ang sakit o pinsala sa pwet na sanhi ng matigas na dumi o sa pamamagitan ng pagsala ng paggalaw ng bituka. ...

Side Effect:

Ang sakit ng tiyan, pagtatae, o pamimilipit ay maaaring mangyari. Ang iritadong lalamunan (na may kasamang likido o sirup na porma) ay maaari ring mangyari. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, ipabatid agad sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin agad sa iyong doktor kung alin sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: pagdurugo ng pwet. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakararanas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi na may kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Doc - Q – Lace kung ikaw ay hindi hiyang sa docusate o kung ikaw ay may pagbabara sa bituka. Huwag gamitin ang docusate habang ikaw ay may sakit na may kasamang pagduduwal, pagsusuka o sakit ng tiyan. Huwag gagamit ng mga langis ng mineral habang gumagamit ng docusate, maliban nalang kung sabihin ng iyong doktor na gawin mo. Tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko bago gumamit ng Doc - Q – Lace kung ikaw ay nasa mababang asin na diyeta, kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, o kung ikaw ay mayroong kamakailan lamang na pagbabago sa mga gawing pambituka na nagtatagal ng higit sa 2 linggo. ...