Dopegyt


BCM | Dopegyt (Medication)


Desc:

Ang Dopegyt/methyldopa ay ginagamit upang gamutin ang katamtaman hanggang matinding altapresyon (sa asosasyong kasama ang diyuretiko, posibleng kasama ang ibang antihaypersitbong mga ahente), hypertension gravidarum. Ito ay tumutukoy sa neuronal o neurolohikal na mga gawain na sanhi ng mga neurotransmiter tulad ng epinephrine, norepinephrine, at dopamine. Ang Dopegyt/methyldopa ay isang gamot na nagpapataas sa gawain ng neurotransmiter sa pamamagitan ng direktang pagpapasigla ng mga reseptor ng dopamine. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring may kasamang: sedasyon, pagkahilo, pagkapagod, sakit ng ulo (maagang paggagamto), positibong Coombs na eksam (sa mataas na dosis, walang ibang madalas ng daan), paminsan-minsang pagkahilo at iba pang mga sintomas ng ortostatikong haypontesyon, edema at pagbigat (kaugnay ng diyuretiko), bradikardiya, pagbabara ng ilong, pagduduwal, pagsusuka, konstipasyon o pagtatae, pag-utot, pankreyataitis, implamasyon sa mga glandulang panglaway, paglaki ng susuo, galaktoreya, amenoreya, pagbaba ng libog, pagkainutil, pamamantal, artralya, myalhiya, parestesya, minsan, sa mga unang lingo ng paggagamot, lagnat, eosiniopilya, pagkapositibo sa mga eksam ng gawain ng atay, paninilaw, madalang na hepatikong nekrosis, matinding hemolitikong anemya (upang kontrolin ang mga sample ng atay at bilang ng dugo), mga pangyayaring parkinsonian, mga karamdamang sikayaritko (depresyon, kahit ang sikotikong pangyayari). Ang Dopegyt/methyldopa ay maaaring sumalungat ng may determinasyon ng yurik na asido, creatinine, SGOT at catecholamines. ...

Precaution:

Mag-ingat kapag ginamit ng sabay kasama ang lithium (akyut na lasong panganib dito), kasama ang ibang antihaypersentibo (mas mababang dosis) at kapag binigay ang pangkalahatang anestesya (mas mababang dosis ng mga ito). Bago ang inisasyon, sa unang 6-10 na mga lingo ng Dopegyt/methyldopa na paggagamot, at isang beses kada 6-12 na buwan sa kronik na paggagamot, ang pagbilang ng dugo at direktang eksam ng Coomb ay inirirekomenda. Sa unang 6-12 na mga lingo ng terepiya, o kung ang lagnat na hindi alam ang pinagmula ay mangyari, ang mga eksam sa paggawa ng atay ay inirirekomenda. Kung ang mga eksam ay magpakit ng mga alterasyon sa ensyam ng atay o ang paninilaw ay mabuo, kaya naman ang kolestasis, hepatoselyular na pinsala o hepataitis ay pwedeng suspitsahan bilang mga bahagi ng haypersentibong reaksyon. Ang sobrang nakamamatay na hepatikong nekrosis ay naiulat pagkatapos ang paggamit ng Dopegyt/methyldopa. Sa paglabas ng nakaraang nabanggit na mga sintomas, ang Dopegyt na terapiya ay dapat ng agad na ihinto. Kung isinulot ng haypersensitibo o methyldopa, ang temperature at mga abnormalidad sa paggawa ng atay ay babalik sa normal kapag ang gamot ay itinigil. Ang Methyldopa ay hindi na dapat pang gamitin sa mga gayong pasyente. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...