Doribax


Janssen Pharmaceutica | Doribax (Medication)


Desc:

Ang Doribax/doripenem na para sa indyeksyon ay ipinahiwatig bilang isang ahente sa mga adulto para sa paggagamot ng: komplikadong intra-abdominal na mga inpeksyonna sanhi ng madaling kapitang hibla ng E coli, K pneumoniae, P aeruginosa, B caccae, B fragilis, B thetaiotaomicron, B uniformis, B vulgatus, S intermedius, S constellatus, o P micros; komplikadong mga inpeksyon sa pang-ihing trak, kasama ang pyelonephritis na sanhi ng madaling kapitang hibla ng E coli, kasama ang mga kaso kasama ang sabay n a bakteremya, K pneumoniae, P mirabilis, P aeruginosa, o A baumannii. Upang bawasan ang pagbuo ng mga bakteryang di na tinatablan ng gamot at panatilihin ang pagkaepektino ng Doribax at ibang gamot na panlaban sa bakterya, ang Doribax ay dapat na gamitin lamang upang gamutin ang mga inpeksyon na napatunayan o malakas na pinagsuspetsyahang sanhi ng madaling kapitang bakterya. Kapag ang kultura at pagkamaramdamin na mga impormasyon ay magagamit na, sila ay dapat na isama sa pagpili at pagbago ng mga terapiyang laban sa bakterya. Sa kawalan ng gayong datus, ang local na epidemiolohiya at pagkamaramdaming paterno ay maaaring mag-ambag sa empirikong pagpili ng terapiya. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang masamang mga reaksyong naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ay ang sakit ng ulo, pagduduwal, pagtatae, pamamantal, at phlebitis. Ang Clostridium difficile-associated diarrhea (CDAD) ay naiulat kasama ang halos lahat ng mga ahenteng antibakteryal at maaaring may saklaw mula sa malumanay na pagtatae hanggang sa nakamamatay na kolaitis. Ang CDAD ay dapat na isaalang-alang sa lahat ng mga pasyenteng may pagtatae na sunod na nangyari matapos ang paggamit ng antibiyutiko. ...

Precaution:

Huwag mo dapat gamitin ang Doribax kung ikaw ay hindi hiyang sa doripenem o imipenem o kasaysayan ng alerhiya sa mga antibiyutikong penisilin. Kung ikaw ay mayroong alinman sa ibang mga kondisyon, maaaring kailanganin mo ang pag-sasaayos sa dosis o mga ispesyal na eksam upang ligtas na magamit ang Doribax: sakit sa bato; o epilepsy o ibang mga karamdamang sumpong. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...