Dozile


Pfizer | Dozile (Medication)


Desc:

Ang Dozile Natural Sleep ay may lamang mataas na lakas ng valerian at zizyphus. Ang Dozile ay ginagamit upang paginhawahin ang pagbahing at makating ilong na sanhi ng mga alerhiya at mga karaniang sipon. Ang pangunahing epekto nito ay ang pagkaantok, pwedeng makatulong sa mga taong hirap makatulog. Uminom ng dalawang kapsula 1 oras bago matulog o kung nakararanas ng insomnya. Huwag tataasang ang dosis at sundin ang mga instruksyong nasa etiketa. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Dozile ay ang pagkaantok. Kasama nito, ang pagkahilo, tuyong bibig at mata, sakit ng ulo at pagkakaba ay maaaring mangyari. Kung alinman rito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gagamitin ang Dozile kung ikaw ay hindi hiyang dito, o sa kahit ano sa mga sangkap nito. Ang produktong ito ay hindi dapat gamitin sa mga batang may edad na mas mababa sa 12. Ang mga babaeng buntis o nagpapasuso ay hindi dapat gumamit ng Dozile. Ang Valerian ay hindi dapat ihalo sa mga barbiturate at dapat gamitin ng may ingat, kung lahat, ng mga taong gumagamit ng benzodiazepines, mga medikasyong panlaban sa pagkabalisa at pampaganyak ng pagtulog o ibang mga sedatibong medikasyon kasama ang mga antihistamine. ...