Dramamine


Pfizer | Dramamine (Medication)


Desc:

Ang Dramamine/dimenhydrinate ay ginagamit upang pigilan at gamutin ang pagduduwal, pagsusuka, at pagkahilo na kaugnay sa sakit sa paggalaw. Ang sakit ay paggalaw ay sanhi ng mga abala sa loob ng tainga na nakakaapekto sa balanse. Ang mga sintomas ng sakit sa paggalaw ay kadalasan, ngunit hindi palagi, na humihinto kapag ang paggalaw na nagsanhi nito ay Nawala na. Ang gamit ng Dramamine ay dapat limitado sa sakit sa paggalaw. Pwede itong magsanhi ng pagkaantok at dapat na iwasan sa mga katulad na sitwasyon sa Meclizine. Ang ilang magkakaibang mga pormulasyon ng dimenhydrinate ay mayroon na, kasama ang likido ng mga bata, na dapat na gamitin ayon sa ilalim ng direksyon ng manggagamot. ...

Side Effect:

Ang iba, hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring mas maging malamang na mangyari. Ituloy ang paggamit ng dimenhydrinate at kausapin ang iyong doktor kung ikaw ay makaranas ng: pagkaantok o pagkahilo; walang kapahingahan, pagkasigla, pagkakaba, o hindi pagkakatulog; malabo o dobleng paningin; tuyong bibig, ilong, o lalamunan; bumabang gana sa pagkain, pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae; hirap sa pag-ihi; o iregular o mabilis na tibok ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Mag-ingat kapag magmamaneho, gumagamit ng makinarya, o gumagawa ng ibang mga mapanganib na gawain. Dahil ang Dimenhydrinate ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Uminom ng alak ng maingat. Ang alak ay maaaring magpataas sa iyong pagkahilo at pagkaantok habang ikaw ay gumagamit ng Dimenhydrinate. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...