Dridol


Janssen Pharmaceutica | Dridol (Medication)


Desc:

Ang Dridol/droperidol ay ginagamit upang bawasan ang pagduduwal at pagsusuka na sanhi ng operasyon o ibang mga medikal na prosedyur. Ang droperidol ay isang sedatibo, pampakalma, at kontra sa pagduduwal na medikasyon. Ang mga karagdagang dosis ay maaaring ibigay sa ugat base sa iyong kondisyon at pagtugon. Ito ay dapat na ibigay sa pamamagitan ng pagturok sa kalamnan o ugat ng propesyonal sa alagang pangkalusugan kadalasan ay 30 hanggang 60 minuto bago ang prosedyur. Ang medikasyong ito ay pampakalma. Ito ay ginagamit sa mga medikal at diyagnostikong mga prosedyur upang bawasan ang pagduduwal at pagsusuka. Ang droperidol ay maaaring baligtarin ang mga epekto ng epinephrine. ...

Side Effect:

Kasama sa mga sintomas ng reaksyong alerdyi ang: pamamantla, pangangati, pamamaga, hirap sa paghinga. Ang medikasyong ito ay nagsasanhi ng post-operatibong pagkaantok, pagkahilo at pakiramdam na lumulutang. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong mga epekto ang mangyari: pagkabalisa, walang kapahingahan, sakit ng ulo, katigasan ng kalamnan. Kung ikaw ay may mapansing ibang mga epektong hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmseutiko. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay may kasamang: pagkaantok, pagkahilo, o pakiramdam na walang kapahingan o balisa. Sabihin sa iyong mga katulong kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga seyosong epekto ito: pakiramdam na parang mahihimatay ka; pagkahilo, pagkahimatay, mabilis o kumakabog na tibok ng puso, pagsikdo ng dibdib; kasikipan ng dibdib at hirap sa paghinga; lagnat, matigas na mga kalamnan, pagkalito, pamamawis, mabilis o hindi pantay na mga tibok ng puso; pagkalito; pangangatog (hindi kontroladong pang-uga); o walang kapahingahang paggalaw ng kalamnan sa iyong mga mata, dila, panga, o leeg. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang medikasyong ito kung ikaw ay hindi hiyang sa droperidol, o kung ikaw ay may pansarili o pampamilyang kasaysayan ng sindrom na Long QT. Bago tumanggap ng droperidol , sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng kahit anong mga medikasyon upang gamutin ang alta presyon, karamdaman sa ritmo ng puso, malaria, mga inpeksyon, karamdaman sa prosteyt, depresyon o sakit sa pag-iisip, o kung ikaw ay gumagamit ng narkotikong pansakit na medikasyon; sakit sa atay o bato, kanser sa glandulang pang-ihi, o kasaysayang ng pag-abuso ng alak. Mag-ingat kapag magmamaneho o gumagawa ng mga gawaing nangangailangan ng agap dahil ang medikasyong ito ay pwedeng magsanhi ng pagkahilo at pagkaantok. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng kahit ano sa mga ibang gamot na ito bago tumanggap ng droperidol. Ang gamot sa sipon o alerhiya, mga sedatibo, narkotikong pansakit na gamot, mga tabletang pampatulog, mga pamparelaks ng kalamnan, at gamot para sa mga sumpong, depresyon o pagkabalisa ay pwedeng dumagdag sa pagkaantok na sanhi ng droperidol. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...