Emeside


Chemidex Pharma | Emeside (Medication)


Desc:

Ang Emeside ay nagbibigay ng piling pagkontrol sa mga absence seizure (petit mal) kahit na ikomplika ng grand-mal. Ito rin ay ipinahiwatig para sa mga myoclonic seizure. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagkontrol ng abnormal na elektrikal na gawain ng utak na nangyayari habang seizure. Inumin ang medikasyong ito sa pamamagitan ng bibig ng mayroon o walang pagkain, kadalasan ay isa o dalawang beses araw-araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Kung ikaw ay gumagamit ng likidong porma ng medikasyong ito, maingat na sukatin ang iyong dosis sa pamamagitan ng espesyal na panukat na aparato/kutsara. Huwag gagamit ng kutsara sa bahay dahil maaaring hindi mo makuha ang tamang dosis. Ang dosis ay nakabase sa iyong edad, kondisyong medikal, mga lebel ng ethosuximide sa dugo, at pagtugon sa paggagamot. Para sa mga bata, ang dosis ay maaari ring nakabase sa timbang. Maaaring matagalan ng ilang mga linggo o buwan upang makuha ang pinakamagandang dosis para sa iyo at makuha ang buong benepisyo mula sa medikasyong ito. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epektong maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagkaanto, pagkahilo, pagod, sakit ng tiyan, pag-iiba ng tiyan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, pagtatae, o kawalan ng koordinasyon. Ang mga kaunting taong gumagamit ng mga anticonvulsant para sa kahit anong kondisyon (tulad ng seizure, bipolar disorder, sakit) ay maaaring makaranas ng depresyon, pag-iisip/pagsubok ng pagpapakamatay, o ibang mga problema sa kaisipan/kalooban. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw o ang iyong pamilya/katulong ay may mapansing hind pangkaraniwang/biglaan mga pagbabago sa iyong kalooban, pag-iisip, o gawi kasama ng mga senyales ng depresyon, pag-iisip/pagsubok ng pagpapakamatay, kaisipan tungkol sa pananakit ng iyong sarili. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto tulad ng: senyales ng inpeksyon (tulad ng lagnat, tumatagal na pamamaga ng iyong lalamunan), sumasakit na mga kasu-kasuan, pamamantal sa ilong at pisngi, matinding pagkapagod, madaling pagpapasa/pagdurugo, mabilis na paghinga. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Gamitin ng may ingat sa hepatiko o pangbatong panghihina. Imonitor ang paggawa ng atay/bato at konsentrasyong ethosuximide. Kung ang Emeside ay ipinamamalit sa ibang mga gamot na pangontrang epilepsy, ang panghuli ay hindi dapat itigil ng mabilis ngunit kung mabagal ang pagpapalit kasama ng mga pagsasama ng mga preparasyon, ang petit mal ay pwedeng magsimula. Ang Emeside ay dapat na ihinto ng mabagal. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...