Enjuvia


Barr | Enjuvia (Medication)


Desc:

Ang Enjuvia ay isang gamot na may lamang kombinasyon ng mga hormon ng estrogen. Ito ay pinipreskriba pagkatapos ng menopos upang bawasan ang katamtaman-hanggang -matinding mainit na mga flash at gamutin ang katamtaman-hanggang-matinding panunuyo ng ari ng babae at sakit sa pakikipagtalik, mga sintomas na kaugnay ng menopos. ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto, ay maaaring may kasamang: mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (tulad ng depresyon, kawalan ng memorya), mga bukol sa suso, hindi pangkaraniwang pagdurugo ng ari (tulad ng mga pitsa, biglang pagdurugo, tumagal/patuloy na pagdurugo), dumami o bagong iritasyon/pangangati/amoy/diskarga ng ari ng babae, matinding sakit ng tiyan, tumatagal na pagduduwal/pagsusuka. Ang pag-iiba ng tiyan, pagduduwal/pagsusuka, pamimintog, panlalambot ng suso, sakit ng ulo, o mga pagbabago sa timbang ay maaaring mangyari. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gagamitin ang Enjuvia kung ikaw ay: maaaring mabuntis; nagkaroon ng atakeng serebral o atake sa puso sa nakaraang taon, mayroong hindi pangkaraniwang pagdurugo ng ari ng babae; hindi hiyang sa Enjuvia o sa kahit anong mga sangkap nito; nagkaroon ng ilang mga kanser, pamumuo ng dugo, o mga problema ng atay. Huwag maninigarilyo o gagamit ng tabako. Ang mga estrogen na sinamahan ng paninigarilyo ay higit na magpapataas sa iyong panganib ng atakeng serebral, pamumuo ng dugo, altapresyon, at atake sa puso, lalo na sa mga babaeng may edad na higit 35 taon. ...